Opis Kierunku

CHRAKTERYSTYKA KIERUNKU

 

Opis kierunku

 

Na podstawie § 8.1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018, poz. 1861) kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywa się na poziomie studiów jednolitych magisterskich.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej.

Przedmiotem Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej są warunki i procesy ukierunkowane na wspieranie rozwoju jednostki ku pełnym jej możliwościom. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co wymaga specjalistycznego przygotowania w ramach studiów ukierunkowanych na zaspokajanie obiektywnych i subiektywnych potrzeb rozwojowych dziecka. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełniała przez wieki, i nadal spełnia, jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji, stanowiąc jeden z ważnych fundamentów w procesie rozwijania osobowości dziecka, jego pasji, zdolności, zainteresowań.

 

Powołanie kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich, podyktowane jest specyfiką zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, którego duża odpowiedzialność za przyszłość kolejnych pokoleń, wymaga dojrzałego i w pełni profesjonalnego przygotowania, tak w obrębie wiedzy, umiejętności, jaki i kompetencji społecznych. Takie przygotowanie zagwarantować może program pięcioletnich studiów magisterskich o praktycznym profilu kształcenia. Stopniowe budowanie specjalistycznej wiedzy, a następnie weryfikowanie jej poprzez sprawdzanie swoich umiejętności podczas warsztatów i ćwiczeń, pozwala na optymalne przygotowanie refleksyjnych praktyków w zakresie organizowania profesjonalnej edukacji dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest o profilu praktycznym, co oznacza, że efekty kształcenia ukierunkowane są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej. Dlatego program studiów akcentuje kształcenie studentów w kontakcie z placówkami w ramach praktyk zawodowych i był konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi. Poza tym program kształcenia spełnia wymagania umożliwiające absolwentom otrzymanie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Tych uprawnień absolwent nie może uzyskać na innych kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim.

Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydaci na studia legitymują się świadectwem maturalnym i przyjmowani są na studia na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ze względu na specyfikę i charakter pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej kandydaci na kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna powinni charakteryzować się umiejętnością przyjmowania na siebie odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w różnych wspólnotach, a także gotowością do podejmowania się różnych ról społecznych. Powinni posiadać kompetencje w zakresie dokonywania konstruktywnej krytyki, jak również refleksyjnej afirmacji w odniesieniu do poznawanych obszarów wiedzy. Powinni być gotowi do współdziałania, dokonywania samooceny własnych działań, a także przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. Wykazywać się gotowością do postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi, a także reprezentować wysoki poziom właściwej kultury komunikowania się z innymi.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywa się według ogólnych kryteriów, ustalonych każdego roku przez Senat Uniwersytetu Opolskiego i ogłaszanych na stronie internetowej UO. Rekrutacja przebiega w kilku etapach: rejestracja, ogłoszenie wyników, składanie dokumentów, ogłoszenie list przyjętych. Szczegółowe informacje dostępne są również w Dziale Nauczania UO (ul. Katowicka 87B DS „Niechcic”, telefony: 77 452 73 97 – Kierownik, 77 452 73 98, 77 452 73 99 – pracownicy biura, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl).

W okresie rekrutacji działają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne, których skład oraz możliwość kontaktu z nimi ustalane są i podawane do wiadomości kandydatów na studia na stronie Instytutu Nauk Pedagogicznych: www.inp.uni.opole.pl. Warunki rekrutacji ponadto będą dostępne na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl.

Przebieg studiów

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne, warsztaty i seminarium dyplomowe) oraz praktyki zawodowe.

Plan studiów zakłada, że student realizuje przedmioty, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli i klas I-III, pogrupowane w następujące moduły:

Grupa zajęć

Zajęcia

Przedmiot

A.Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

A.1. Podstawy działań pedagogicznych

Pedagogika ogólna

Historyczne i współczesne kierunki pedagogiczne

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Pedagogika porównawcza

Teoretyczne podstawy wychowania

Pedeutologia

Etyka zawodu nauczyciela

Pedagogika twórczości

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

A.2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawy pedagogiki przedszkolnej

Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej

A.3. Podstawy psychologii dla nauczycieli

Podstawy psychologii

Psychologia społeczna

Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela

A.4. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego

Psychopedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci

B. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania

B.1. Język polski

Podstawy edukacji polonistycznej

B.2. Język obcy

Język obcy

B.3. Matematyka

Podstawy edukacji matematycznej

B.4. Edukacja społeczno-przyrodnicza

Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej

B.5. Informatyka

Podstawy edukacji informatycznej

B.6. Plastyka

Podstawy edukacji plastycznej

B.7. Muzyka

Podstawy edukacji muzycznej

B.8. Technika

Podstawy edukacji technicznej

B.9. Wychowanie fizyczne

Podstawy wychowania fizycznego

B.10. Edukacja zdrowotna

Podstawy edukacji zdrowotnej

C. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

 

Modele i strategie wspierające edukację dziecka

Gra na instrumencie muzycznym

Edukacja medialna dziecka

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej lub w klasach I-III (do wyboru)

Teatr dziecięcy w przedszkolu i klasach I-III

Taniec i rytmika w przedszkolu i klasach I-III

Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Diagnozowanie i praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i klasach I-III

Integracja wiedzy i umiejętności dzieci w klasach I-III

Wybrane elementy logopedii korekcyjnej

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Literatura dziecięca (kurs humanistyczny)

Programy i podręczniki szkolne

Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami dziecka

D. Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

E. Metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów

E.1. Metodyka edukacji polonistycznej

E.2. Metodyka nauczania języka obcego dzieci

E.3. Metodyka edukacji matematycznej

E.4. Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej

E.5. Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną

E.6. Metodyka edukacji plastycznej

E.7. Metodyka edukacji muzycznej

E.8. Metodyka edukacji technicznej

E.9. Metodyka edukacji wychowania fizycznego

E.10. Metodyka edukacji zdrowotnej

F. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu lun klasach I-III

Podstawy pedagogiki specjalnej

 

Edukacja włączająca

 

Diagnoza holistyczna i praca z dzieckiem lub uczniem ze spe

G. Organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami

Zasady bezpieczeństwa dzieci i pierwsza pomoc przedmedyczna

Prawo oświatowe

Organizacja pracy przedszkola i szkoły

Prawa dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością)

H. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

Podstawy diagnostyka edukacyjnej

I.Kultura języka

Kultura języka i podstawy komunikowania społecznego

Emisja głosu

Elementy logopedii artystycznej

J. Praktyki zawodowe

J.1. Praktyka śródroczna

J.1.1. Praktyka ogólnopedagogiczna

J.2.2 Praktyka wychowawczo-dydaktyczna

J.2. Praktyka ciągła

 

K. Metodologia badań naukowych

Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki

Seminarium mgr zakończone obroną pracy

       

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauczyciel przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej to osoba cechująca się odpowiednimi cechami osobowościowymi i posiadająca umiejętności pracy z dziećmi na etapie wczesnej edukacji.

            Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyposażony jest      w wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną pozwalającą na całościowe ujmowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, którego celem jest zrównoważony rozwój dzieci/uczniów. Jest przygotowany do realizowania zadań i podejmowania wyzwań zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i technologicznej oraz szkolnej       i pozaszkolnej. Absolwent jest pozytywnie nastawiony do innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, umiejętnie adaptuje się do różnorodnych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, charakteryzuje wrażliwością etyczną i empatią, otwartością, refleksyjnością oraz odpowiedzialnością za podejmowane działania. Posiada kompetencje do systematycznego doskonalenia jakości warsztatu pedagogicznego, inicjowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami diagnostycznymi w rozpoznawaniu potrzeb, możliwości i zdolności każdego dziecka/ucznia.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to osoba współpracująca       z nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, z rodzicami, przedstawicielami instytucji, osobami z najbliższego środowiska lokalnego, angażująca się      w prace na rzecz placówki i środowiska. Potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, ich samodzielność i kreatywność. Posiada także umiejętności glottodydaktyczne pozwalające na efektywną pracę w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Jest erudytą wyposażonym w interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie, umożliwiającą mu efektywną propedeutykę różnych przedmiotów, między innymi języka polskiego, matematyki, historii, przyrody. Posiada ponadto świadomość swoich zainteresowań i potrafi je wykorzystać w procesie samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla dzieci/uczniów.

 

 

Kompetencje zawodowe

 

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w trakcie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym zdobywa:

– wiedzę ogólną z różnych dziedzin, zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami);

– wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania;

– umiejętność rozbudzania zainteresowań dzieci;

– umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień każdego dziecka (ucznia);

– umiejętności w zakresie wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów), jak i grupy, z którą pracuje;

– umiejętności posługiwania się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się przede wszystkim szacunkiem dla godności każdego człowieka;

– umiejętności formułowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów), wobec kultury, a także budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia.

 

            Całość efektów kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jakie przewidziane są na jednolitych studiach magisterskich o praktycznym profilu kształcenia, mają posłużyć zbudowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, które bezpośrednio przełożą się na komplementarne przygotowanie do zawodu nauczyciela przyszłych absolwentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskuje tytuł magistra i zdobywa kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne) i przygotowania merytorycznego (przygotowanie do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) oraz uprawnienia do zajmowania stanowiska i wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowany jest do organizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • szkołach podstawowych w klasach I-III (państwowych i niepublicznych),
 • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, w których realizowane są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

 

 

 

Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne

Postanowienia ogólne

Studenckie praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i realizowane są w systemie praktyk śródrocznych i ciągłych. Praktyki umożliwiają studentom zdobycie kompetencji niezbędnych w zakresie przygotowania do pełnienia roli zawodowej nauczycieli przedszkola i nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej.

Założeniem praktyk jest stworzenie studentom odpowiednich warunków do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych i organizacyjnych potrzebnych w skutecznej i efektywnej realizacji zadań pedagogicznych, istotnych w przyszłej pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Praktyki, poprzez łączenie doświadczeń ze zdobytą wiedzą teoretyczną, stwarzają studentom szansę profesjonalnego rozwoju.

Student odbywający praktykę w placówce przedszkolnej i szkolnej podlega przepisom wynikającym z regulaminu Uniwersytetu Opolskiego oraz jednocześnie przepisom organizacyjno-porządkowym placówki, w której odbywa praktykę. Jest świadomy konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

 

 

Cele praktyki

 

Praktyka ma na celu umożliwienie studentom szansy profesjonalnego rozwoju poprzez stworzenie możliwości rozwijania i doskonalenia kompetencji zdobytych podczas zajęć realizowanych w toku studiów. Jej celem jest łączenie działań praktycznych ze zdobytą wiedzą pedagogiczną. 

Cele praktyk pedagogicznych obejmują zapoznanie studenta z organizacją pracy przedszkola i szkoły, instytucji opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, poznanie warsztatu pracy nauczyciela, form i metod nauczania i wychowania oraz umożliwienie mu kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu.

 

Ogólne cele praktyk pedagogicznych:

 

 1. a) poznanie specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,
 2. b) stwarzanie warunków do rozwijania gotowości studenta do podjęcia roli nauczyciela,
 3. c) efektywne organizowanie własnego warsztatu nauczycielskiego,
 4. d) świadome budowanie relacji z wychowankami oraz współpracownikami w placówce,
 5. e) wdrożenie do innowacyjności w pracy nauczyciela, dotyczące indywidualizacji procesu nauczania.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację praktyk

 1. Koordynator praktyki na Uniwersytecie Opolskim – osoba powołana przez rektora ds. kształcenia i studentów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w poszczególnych wydziałach/instytucjach/katedrach Uniwersytetu Opolskiego;
 2. Dyrektor ds. kształcenia i studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – dwie osoby powołane przez Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych spośród nauczycieli akademickich Instytutu – jedna jako opiekun praktyk realizowanych w przedszkolach i druga – jako opiekun praktyk realizowanych w placówkach szkolnych;
 4. Zakład Praktyk istniejący w strukturze Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Dyrektor placówki/instytucji, w której realizowana jest praktyka.
 6. Opiekun praktyk w placówce/instytucji – osoba wyznaczona przez dyrektora placówki/instytucji do sprawowania opieki nad studentami.

 

Miejsce praktyk pedagogicznych

 

Miejscem realizacji praktyk pedagogicznych w cyklu 5-letniego kształcenia są przedszkola i szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Praktyki śródroczne realizowane są w placówkach przedszkolnych i szkolnych w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a wybraną placówką.

 

Wykaz placówek objętych porozumieniem o współpracy

Wykaz placówek objętych porozumieniem o współpracy

 

Przedszkola

 

Placówki, w których studenci mogą realizować praktyki wymagane programem studiów w celu uzyskania kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Opolu, ul. Kośnego 31,

Publiczne Przedszkole nr 6 w Opolu, ul. J. Ligonia 4,

Publiczne Przedszkole nr 25 w Opolu, ul. Plac Teatralny 14,

Publiczne Przedszkole nr 26 w Opolu, ul. Chabrów 56,

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1,

Publiczne Przedszkole nr 55 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 2,

Niepublicznym Przedszkolem Artystycznym i Językowym „Przed Szkółka” w Opolu, ul. Grunwaldzka 29.

 

Szkoły podstawowe

 

Placówki, w których studenci mogą realizować praktyki wymagane programem studiów w celu uzyskania kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, ul. Katowicka 35,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Mjr Hubala 2,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, ul. Chabrów 65.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, ul. H. Sienkiewicza 4.

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Byt. 1

Erasmus

Program Erasmus+  oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program skoncentrowany jest na edukacji formalnej i poza formalnej służącej rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

 

Koordynatorzy INP Programu Erasmus

    dr Grzegorz Kozdraś – grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

    mgr Sławomir Kania (zastępca) – slawomir.kania@uni.opole.pl

 

Program Erasmus+

Link: http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/

 

NAUKOWE KOŁO PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUKOWE KOŁO PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ

 

Opiekun: dr Anna Malec

 

Naukowe Koło Pedagogiki Wczesnoszkolnej działa od roku 1987 roku. Główna działalność Koła to przede wszystkim prowadzenie badań naukowych o zasięgu międzynarodowym. Koło od lat współpracuje z Uniwersytetem w Ołomuńcu, Preszowie, Żylinie, Wyższą Szkoła Zawodową w Raciborzu i Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Sączu.. W ramach działalności naukowo-badawczej zrealizowało następujące tematy badawcze:

 1. Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom i umiejętności czytania dzieci wstępujących do szkoły.
 2. Ocena szkolna – czynnikiem organizującym funkcjonowanie młodych uczniów.
 3. Kształtowanie się systemu wartości dzieci polskich i czeskich w okresie transformacji ustrojowej.
 4. Praktyka pedagogiczna – integralną częścią procesu przygotowania studentów do twórczej pracy zawodowej.
 5. Język obcy w systemie edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów klas I- III
 7. Edukacja europejska w procesie kształcenia integracyjnego.
 8. Komputer i Internet w procesie edukacji elementarnej.
  9. Tradycja i kultura w edukacji wczesnoszkolnej
 9. Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym.
 10. Kompetencje językowe uczniów w młodszym wieku szkolnym
 11. Wartości w życiu dziecka
 12. Świadomość ekologiczna uczniów w młodszym wieku szkolnym
  14. Poznanie wielozmysłowe – teoria i praktyka·
  Pokłosiem prowadzonych badań są liczne studenckie publikacje naukowe oraz udział i organizacja konferencji.

Znaczącym osiągnięciem działalności studentów należących do Koła Naukowego Pedagogiki Wczesnoszkolnej jest cykliczne publikowanie czasopisma „PAIDAGOGOS”.

Redaktorem czasopisma jest opiekun Koła – dr Anna Malec

ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH W LATACH 2017-2020

 

 

XII    IMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Nowy Sącz 5 – 6 grudnia   2019

Temat konferencji – Potrzeby współczesnego      dzieciństwa
zorganizowanej przez Koło Naukowe Pedagogów w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Nowym Sączu

 

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
              Racibórz 1 – 3  października 2019

Zorganizowany przez Koło Naukowe Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


 KONFERENCJA NAUKOWO – DYDAKTYCZNA

Racibórz 2 października  2019

Temat konferencji – Edukacja jutra- bezpieczeństwo, motywacja i personalizacja

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Nowy Sącz 5 – 6 grudnia   2018

Temat konferencji – Potrzeby współczesnego      dzieciństwa
zorganizowanej przez Koło Naukowe Pedagogów w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Nowym           Sączu

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

Opole 26-28 kwietnia

 Temat konferencji – Szkoła Przyszłości

 

             Koło Pedagogiki Wczesnoszkolnej w ramach długoletniej współpracy w dniach
 26-28.04. 2017 r. zorganizowało Międzynarodowy Obóz Naukowy
. Tematem przewodnim rozważań teoretycznych jak i praktycznych była Szkoła Przyszłości. W Obozie wzięli udział studenci Naukowego Koła Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Uniwersytetu w Preszowie i Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ich opiekunowie doc. RNDr. Renata Bernatova, PhD, Mgr. Hedviga Kochova, Phd. (Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), dr Gabriela Kryk, (Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu), dr Anna Malec, (Uniwersytet Opolski). Obrady Międzynarodowego Obozu Studenckich Kół Naukowych otworzyła Pani Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Ewa      Smak.
         Referat Inauguracyjny wygłosi dr Grzegorz Kozdraś, tytuł wystąpienia Sport w edukacji

 Studenci Naukowych Kół z Preszowa, Raciborza i Uniwersytetu Opolskiego wygłaszali referaty dotyczące teoretycznych założeń modelowania i projektowania procesu kształcenia z wykorzystaniem współczesnych metod, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu i eksperymentu, jak również prowadzili warsztaty tym samym wzbogacając swoje profesjonalne kompetencje metodyczne.

W ramach obozu studenci zwiedzali Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach jak również uczestniczyli w warsztatach garncarskich prowadzonych przez pracownika muzeum
 mgr Bogdana Jasińskiego. 
      Warsztaty muzyczne pt. „Formy muzycznej twórczości dziecięcej” prowadził również dr Marian Biliński przy współudziale studentów Naukowego Koła Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Opolskiego

Hospitacja zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu. Szkoła uczestniczy w projekcie „Eksperyment i doświadczenie w edukacji”.
Opracowanie nowego projektu badawczego.

 

X  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Nowy Sącz 7 – 8 grudnia   2017

Temat konferencji – Pedagog w kontekstach       współczesności
zorganizowanej przez Koło Naukowe Pedagogów w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Nowym Sączu

Tytuły wystąpień:

dr Anna Malec: Postmodernistyczna kultura i  jej wpływ na  nurty pedagogiczne  – wyzwania i dylematy współczesnego            pedagoga
Katarzyna Grobarek, Izabela Kwoczała, Aleksandra Węglińska: Narzędzia multimedialne wykorzystywane w pracy nauczyciela XXI wieku

 Alicja Blicharz, Justyna Przybyłek, Maria Koprek:  Cechy i kompetencje metodyczne współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Anna Surma, Paweł Noworolski: Współczesne środki dydaktyczne i ich zastosowanie w procesie kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym

 

REALIZACJA PROJEKTÓW

Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Orlęta przyszłości” w ramach projektu „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny- EDUKO 2016-2018” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 (wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury) oraz budżetu Województwa Opolskiego

       Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności. Celem działań było zaangażowanie do współpracy osób z różnych środowisk. Uczestnicy projektu wzięli udział w wielu warsztatach i wycieczkach, które były okazją do popularyzowania edukacji kulturowej wśród młodzieży zamieszkującej małe miejscowości. Działania projektowe obejmowały między innymi wycieczkę do Filharmonii Opolskiej, Muzeum Polskiej Piosenki oraz Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Dzięki temu uczestnicy poznali lokalną historię
i kulturę, co miało znaczący wpływ na kształtowanie ich tożsamości regionalnej. Zajęcia te w rezultacie przyczyniły się także do napisania tekstu piosenki o nazwie „Orlęta przyszłości”, która była wynikiem zainteresowania młodzieży historycznymi wydarzeniami naszego kraju.

 

 

 

 

 

KARTY PRZEDMIOTÓW

Karty przedmiotów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7