Studia podyplomowe

studia_podyplomowe

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Studia spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.  

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

Zdobyte kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jest uprawniony do zajmowania stanowiska nauczyciela (nauczyciela wychowawcy) w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych, w oddziałach specjalnych w placówkach ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Może pracować jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający). Może znaleźć zatrudnienie na stanowisku pedagoga specjalnego w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

Pedagogika specjalna, Dydaktyka specjalna, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Oligofrenopedagogika, Biomedyczne podstawy niepełnosprawności intelektualnej i rehabilitacji, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Technologia informatyczna w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Współpraca pedagoga specjalnego z innymi specjalistami i rodziną ucznia, Prawo oświatowe i podstawy prawne pracy pedagoga specjalnego, Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się, Rozwój kompetencji społecznych i kształtowanie samodzielności życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Rewalidacja indywidualna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, Metody i formy pracy z dzieckiem z zburzeniami ze spektrum autyzmu, Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach edukacyjnych, Metody i techniki arteterapeutyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością, Praktyki.

 

Program przewiduje łącznie 450 godz. plus 180 godz. praktyk.

 

Odpłatność – 1500 zł za semestr

 

Studia trwają 3 semestry

 

Szczegółowe warunki rekrutacji – warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty.
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em podmiotu.
 • Dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
 • Dwie fotografie.
 • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje można uzyskać u sekretarza studiów podyplomowych: mgr Aneta Smalec, inp@uni.opole.pl tel. 77 4527421

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również u kierownika studiów podyplomowych dr Beata Górnicka, e-mail: bgornicka@uni.opole.pl

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

 

Studia spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.  

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

Zdobyte kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny w zakresie edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zatrudnienie może znaleźć na stanowisku nauczyciela (nauczyciela wychowawcy) w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych, w oddziałach specjalnych w placówkach ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie. Może pracować jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający).

 

Program studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

Pedagogika specjalna, Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Specjalne potrzeby edukacyjne, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dydaktyka specjalna, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Edukacja integracyjna i włączająca, Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych, Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej, Praktyki.

 

Program przewiduje łącznie 390 godz. plus 120 godz. praktyk.

 

Odpłatność – 1400 zł za semestr

 

Studia trwają 3 semestry

 

Szczegółowe warunki rekrutacji – warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty.
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em podmiotu.
 • Dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
 • Dwie fotografie.
 • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje można uzyskać u sekretarza studiów podyplomowych: mgr Aneta Smalec, inp@uni.opole.pl tel. 77 4527421

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również u kierownika studiów podyplomowych dr hab. Irena Mudrecka, e-mail: irena.mudrecka@uni.opole.pl

Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji

 

Studia spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.  

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

Zdobyte kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji. Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, jak również zagrożoną niedostosowaniem społecznym w instytucjach edukacyjnych jako pedagog szkolny lub nauczyciel wychowawca w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych. Może pracować jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający). Zatrudnienie może uzyskać również w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,  służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób niedostosowanych społecznie (np. w świetlicach środowiskowych). Ponadto może pracować jako kurator sądowy.

 

Program studiów przewiduje realizacje następujących przedmiotów:

Pedagogika specjalna, Dydaktyka specjalna, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Pedagogika resocjalizacyjna, Profilaktyka społeczna, Prawne uwarunkowania systemu profilaktyki i resocjalizacji, Wybrane zagadnienia z psychopatologii, Negocjacje i mediacje w resocjalizacji, Resocjalizacja kognitywistyczna, Edukacja uczniów niedostosowanych społecznie, Metodyka wychowania resocjalizującego, Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi, Trening kompetencji społecznych, Socjoterapia w pracy z grupą wychowawczą, Metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Praktyki

 

Program przewiduje łącznie 450 godz. plus 180 godz. praktyk.

 

Odpłatność – 1500 zł za semestr

 

Studia trwają 3 semestry

 

Studia spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Szczegółowe warunki rekrutacji – warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty.
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em podmiotu.
 • Dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
 • Dwie fotografie.
 • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje można uzyskać u sekretarza studiów podyplomowych: mgr Aneta Smalec, inp@uni.opole.pl tel. 77 4527421

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również u kierownika studiów podyplomowych dr hab. Irena Mudrecka, e-mail: irena.mudrecka@uni.opole.pl

Organizacja i zarządzanie oświatą

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20

Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Eugenia Karcz- Taranowicz, prof UO, e-mail: ekarcz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20 mgr Aneta Smalec

Adresaci studiów Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych, posiadający tytuł licencjata lub magistra, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć 2 semestry, Tryb i organizacja zajęć niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych ok. 3500 zł (w zależności od liczebności grupy)

Ewentualne dofinansowanie z EFSBrak

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, kadra kierownicza w oświacie, zobligowana jest do uzupełnienia kwalifikacji w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczej. Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą spełniają rygory wymagań stawianych kadrze kierowniczej w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. Z oferty korzystają osoby przygotowujące się do konkursu na stanowisko kierownicze w oświacie, a także pracownicy samorządowi oraz nadzoru pedagogicznego. Podstawowym celem studiów jest zwiększenie skuteczności w kierowaniu placówkami oświatowymi. Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty) 295 godz.

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

Prawo oświatowe

Kierowanie zmianą

Ekonomika i finansowanie placówek oświatowych

Nadzór pedagogiczny

Kryteria zaliczania przedmiotów Obecność na zajęciach, kolokwium, prace zaliczeniowe

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów Napisanie i obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia Kolejność zgłoszeń

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20 mgr Aneta Smalec

Termin składania dokumentów

30 września 2021

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2021

Limit miejsc 30 osób

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje Nabór w semestrze zimowym i letnim Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych 45-052 Opole, ul Oleska 48, dr hab.Eugenia Karcz- Taranowicz, prof UO e-mail: inp2@uni.opole.pl