Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

INP – Instytutowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia od roku akademickiego 2016/2017:

 • 1. dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz – zastępca dyrektora instytutu
 • 2. dr Ewelina Konieczna – przewodnicząca komisji
 • 3. dr Ewa Dubiel – koordynator ds. jakości kształcenia
 • 4. mgr Marek Wiendlocha – nauczyciel akademicki
 • 5. Paweł Cieśla – przedstawiciel studentów (doktorantów)

INP  – Instytutowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia od roku akademickiego 2016/2017:

 • 1. dr Jolanta Piechnik-Borusowska – przewodnicząca komisji
 • 2. dr Jolanta Żarczyńska-Hyla – nauczyciel akademicki
 • 3. dr Katarzyna Jarosz – nauczyciel akademicki
 • 4. dr Karol Neisch – nauczyciel akademicki
 • 5. Agnieszka Mecner – przedstawicielka studentów

ISE- Instytutowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • 1. Dr Stanisława Włoch – zastępca dyrektora ds. dydaktyki
 • 2. Dr Anna Malec
 • 3. Dr Małgorzata Ganczarska
 • 4. Dr Agnieszka Włoch – kierunkowy koordynator punktów ECTS
 • 5. Dr Ewa Jędrzejowska – przedstawiciel do Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • 6. Mgr Ewa Dęga – dyrektor przedszkola nr 25 w Opolu
 • 7. Kamila Bul – studentka

ISE – Instytutowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • 1. Dr Renata Reclik – przewodnicząca komisji
 • 2. Dr Andrzej Mamroł
 • 3. Dr Irena Koszyk – interesariusz
 • 4. Przedstawiciel studentów

 

 

Instytutowa Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia od roku akademickiego 2018/2019

 • 1. dr hab. prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz – zastępca dyrektora INP
 • 2. dr hab., prof. UO Irena Mudrecka – nauczyciel akademicki
 • 3. dr Stanisława Włoch – nauczyciel akademicki
 • 4. dr Joanna Janik-Komar – nauczyciel akademicki
 • 5. dr Mariusz Snopek – nauczyciel akademicki
 • 6. dr Bronisława Ogonowski – Wydział Oświaty Urząd Miasta Opole
 • 7. Tadeusz Witczak – student

Instytutowa Komisja Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia od roku akademickiego 2018/2019

 • 1. dr Beata Górnicka – przewodnicząca komisji
 • 2. dr hab. prof. UO Iwona Dąbrowska-Jabłońska – nauczyciel akademicki
 • 3. dr hab. prof. UO Arkadiusz Żukiewicz – nauczyciel akademicki
 • 4. dr hab. Prof. UO Fabian Andruszkiewicz – nauczyciel akademicki
 • 5. dr Agnieszka Włoch – nauczyciel akademicki
 • 6. dr Karol Neisch – nauczyciel akademicki
 • 7. Patrycja Stankiewicz – studentka
Wykaz procedur wewnętrznych

Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Źródło: Jakość kształcenia – Uniwersytet Opolski

Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Programy kształcenia (siatki studiów) dla kierunków studiów Pedagogika, Pedagogika Specjalna i Praca socjalna:

https://inp.wns.uni.opole.pl/siatkistudiow/

Plany studiów kierunków studiów Pedagogika, Pedagogika Specjalna i Praca socjalna:

https://inp.wns.uni.opole.pl/plany-zajec/

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia: Pedagogika – studia doktoranckie
PDF

Efekty kształcenia – Pedagogika Specjalna
PDF

Efekty kształcenia – Pedagogika Specjalna studia jednolite magisterskie
PDF