Po raz pierwszy i jako jedyni w województwie, otwieramy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku klasę o kierunku RESOCJALIZACJA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM – pisze do nas z Prudnika mgr Marzena Zawadzka-Ciępka – wieloletnia koordynatorka współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych UO.

Pragniemy nawiązać do tradycji szkoły, która przez lata była kuźnią elitarnych kadr pedagogicznych. Ponownie jesteśmy prekursorami nowości dydaktycznej, ponieważ w 2009 roku otworzyliśmy w ramach innowacji klasę mundurową. W nowopowstałej klasie chcemy połączyć tradycje pedagogiczne z mundurowymi.

Kierunkiem wiodącym kształcenia będzie resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii. Nauczanie będzie obejmować zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Przedstawione zostaną metody i formy twórczej resocjalizacji z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie, zjawiskami przestępczości i organizacją systemu instytucji wychowania resocjalizacyjnego.

Przedmiot wyposaży uczniów również w wiedzę psychologiczną w postaci zdobycia umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, asertywności, przydatnych w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z osobami, grupami i środowiskiem społecznym. Zdobyte kompetencje w zakresie dialogu, mediowania i negocjacji pozwolą w przyszłości z powodzeniem współpracować z przedstawicielami różnych instytucji i służb, oraz organizacjami społecznymi, wolontariuszami i partnerami społecznymi.

Ponadto w ramach warsztatów z psychologii stresu uczniowie zdobędą umiejętności: radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, negatywnymi emocjami oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo raz miesiącu przewiduje się wykłady i warsztaty akademickie, w ramach współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, oraz z Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Natomiast we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku uczniowie odbywać będą jednodniową praktykę. Młodzież zostanie również przygotowana do testów psychologicznych, wymaganych do pracy w służbach mundurowych.

Program kształcenia przewiduje wycieczki dydaktyczne do placówek służb mundurowych, placówek penitencjarnych, ośrodka socjoterapeutycznego, instytucji samorządowych oraz na Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS we Wrocławiu.

Poprzez wolontariat, m.in. wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w Areszcie Śledczym w Prudniku, uczniowie będą rozwijać niezbędne w przyszłym zawodzie postawy prospołeczne.

Absolwenci nowego kierunku będą potrafili rozpoznać zagrożenia i patologie społeczne, oraz zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach. Zostaną ukierunkowani na podjęcie studiów z zakresu:

  • pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej;
  • bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego;
  • edukacji dla bezpieczeństwa;
  • kryminologii i kryminalistyki;
  • obronności państwa;
  • psychologii sądowej, klinicznej, itp.

Absolwenci tych specjalności mogą podejmować funkcje:

  • pracownika cywilnego w strukturach wojskowych, policji, służbie więziennej, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych;
  • pracownika w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego oraz organizatorów systemu bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej;
  • kuratora sądowego;
  • pedagoga, wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych; ośrodkach, świetlicach socjoterapii; domach poprawczych; pogotowiach opiekuńczych; izbach dziecka, itp.

Szkoła dysponuje zapleczem socjalnym w postaci Międzyszkolnej Bursy na terenie placówki. Wybór tej formy kształcenia daje możliwość studiowania i ciekawej pracy. Zapraszamy młodzież z całej Opolszczyzny do Prudnika!