dr hab. Dąbrowska-Jabłońska Iwona, prof. UO

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt: idobra@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

praca socjalna z dzieckiem i rodziną;

praca socjalna i metody wsparcia osób i/lub grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją;

instytucje pomocy społecznej;

praca socjalna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej;

techniki i umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej;

niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;

terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, ss. 188.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-606-3, ss. 176.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-510-3, ss. 186.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Opole 2012, ISBN: 978-83-7395-471-7, ss. 206.

BRĄGIEL J., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., PAYNE M., Social Work in adult Services in the European Union. Selected Issues and Experiences, Edited by: College Publications (18 Jan 2011), ISBN 9781848900271, UK, 226 pages.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006, 2008, 2010, 2012, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.ISBN: 978-83-7308-485-8, ss. 180

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., Sytuacja szkolna dziecka urodzonego w zamartwicy. Rodzaje zagrożeń i możliwości pomocy, “STUDIA I MONOGRAFIE” Nr 313, Opole 2002, ISBN: 83-88796-60-7, ss. 170.

Wybrane artykuły:

Dąbrowska-Jabłońska I., Rodzina adopcyjna wspólnym obszarem pracy socjalnej i pedagogiki społecznej, [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů, Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), ISBN 978-80-88010-07-4, Brno 2016, s. 489-497.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 5-6.

Dąbrowska-Jabłońska I., Dialog motywujący, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 32-34.

Dąbrowska-Jabłońska I., Tendencje w opiece zastępczej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 141-143.

Dąbrowska-Jabłońska I., Teoria przywiązania J. Bowlby’ego, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 143-146.

Dąbrowska-Jabłońska I., Lokalne inicjatywy tworzenia standardów usług socjalnych świadczonych na rzecz rodzin zastępczych, red. T. Biernat, J. T. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska, Poradnictwo socjalne dla rodzin – niezdefiniowany obszar pracy socjalnej, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015, ISBN: 978-83-63955-34-2, s. 243-252.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Instytucjonalna reakcja na niepełną sprawność, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz (ed.), ISBN 978-80-88010-04-3, Brno 2015, s. 333-339.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Standaryzacja i ewaluacja pracy socjalnej – możliwości i zagrożenia, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 327-339.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Streetworking jako pomoc, praca i pasja, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, red. S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz, wydał Institut mezioborových studií, Brno 2014, ISBN: 978-80-88010-01-2, s. 594-603.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzicielstwo zastępcze w kontekście standardów europejskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-607-0, s. 187-198.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Podstawowe umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego, [w:] Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi. Teoria i zastosowania, red. A. Błachnio, J Kryza, W. J. Maliszewski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, Piła 2014, ISBN 978-83-62617-27-2, s. 105-114.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Prometeusz w kłopocie. Pracownik socjalny w relacji z trudnym klientem [w:] Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje, red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska, Wyd. Adam Marszałek i UMCS Lublin, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-989-1, s. 127-138.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Standardy opieki zastępczej w Europie “Jakość dla dzieci”, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, tom 3, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN: 978-83-7395-606-3, s. 133-136.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, tom 3, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN: 978-83-7395-606-3, s. 55-58.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 5-6.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kodeks etyczny rodzin zastępczych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 55-57.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzice zastępczy wobec problemów dzieci z zespołem zaburzeń więzi (RAD),[w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Nargel, E. Janigova, E. Jarosz, M. Juzl, Brno 2013, s. 152-164, ISBN: 978-80-87182-43-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., WEISSBROT-KOZIARSKA A., Pomoc społeczna – ułomności i zadania, [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Warszawa 2013, s. 113-126, ISBN: 978-83-62015-70-2.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Wsparcie społeczne rodziny i dziecka – projekty socjalne realizowane przez studentów kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Opolskim, [w:] Pedagogiczne refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, red. B. Górnicka, A. Kurcz, Opole 2012, s. 581-587, ISBN: 978-83-7395-536-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kampania społeczna, czyli jak zmieniać społeczne myślenie o pieczy zastępczej, [w:] Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii. Perspektywa interwencji kryzysowej, A. Grabowiec, J. Kryza, K. Zielińska (red.), Toruń 2013, s. 29-42, ISBN 978-83-7780-638-8.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.:, Słowo wstępu, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, , s. 3, ISBN 978-83-7395-510-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Sieć wsparcia społecznego rodziców adopcyjnych, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 261-269, ISBN 978-83-7395-526-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina zastępcza jako obszar pracy socjalnej, [w:] Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, red. M.  Rusnáková, Ružomberok 2013, s. 44-48, ISBN: 978-80-561-0026-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Terapia trudności w uczeniu się, [w:] Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznaj, red. I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Impuls, wyd. I, II, III, IV., Kraków 2006, 2008, 2010, 2012, s. 87-134, ISBN 978-83-7587-883-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor J. Brągiel, M. Payne): Introduction: social work, exclusion and adult services in Europe, [w:] Social work in adult services in the European Union, eds. J. Brągiel, I Dąbrowska-Jabłońska and M. Payne, London 2011: College publication, s. ix-xiv, ISBN: 978-1-84890-027-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: The higher education institution as a living environment for disabled people – possibilities for social inclusion, [w:] Social work in adult services in the European Union, eds. J. Brągiel, I Dąbrowska-Jabłońska and M. Payne, London 1011: College publications, s.  168-182, ISBN: 978-1-84890-027-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Trudności w uczeniu się u dorosłych (próba wglądu w zagadnienie), [w:] Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń-Olsztyn 2009, s. 356-362, ISBN 978-83-89163-56-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Student niepełnosprawny z trudnościami w uczeniu się – studium przypadku, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. U.Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 115-122, ISBN 978-83-7299-557-5.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Style uczenia się – propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi, [w:] Parafialne świetlice terapeutyczno-wychowawcze, red. Ks. J. Kochel, Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 39-46, ISBN 978-83-60244-91-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor M. Wróblewska): Wprowadzenie oraz Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej, [w:] I Forum Społeczno-Edukacyjne „Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym studentom“, „Wiadomości Uczelniane. Wydanie Specjalne“, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2007, s. 3 oraz s. 33-38, ISSN 1427-809X.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor K. Sypko-Kubicka): W trosce o rozwój dziecka – działalność świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Kluczborku, [w:] Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, red. J.Brągiel, P.Sikora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 211-218, ISBN 83-7395-128-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Świetlica środowiskowa, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 219-226, ISBN 83-7395-139-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Świetlica środowiskowa  jako forma pracy socjalno-wychowawczej Ośrodka Pomocy Społecznej, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, red. J. Brągiel, P. Sikora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 281-289, ISBN 83-7395-081-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Dydaktyka akademicka a style uczenia się studentów, [w:] Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów“, Zeszyt 10, red. A. Weissbrot-Koziarska, J. Janik, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.253-264, ISBN 83-7395-191-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Dziecko dyslektyczne w szkole masowej – rodzaje zagrożeń i środki zaradcze, [w:] Dysleksja rozwojowa – rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym,  red. E. Jedrzejowska, Wyd. Opolskie Studium Oświaty Dorosłych Andragog, Opole 2003, s. 53-70, ISBN 83-910748-5-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych, [w:] Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, red. J. Brągiel, A. Kurcz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 57-68, ISBN 83-88796-92-5.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Wspomaganie rozwoju dzieci urodzonych w zamartwicy, [w:] Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, red. H. Gajdamowicz, D. Bilski, K. J. Szmidt, tom 2., Wyd. Wyższej Szkoły Hymanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2002, s. 103-116, ISBN 83-87814-73-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Techniki relaksacyjne w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka,Wyd. Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 2001, s. 345-353, ISBN 83-913435-3-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor A. Weissbrot-Koziarska): Opinie pracowników socjalnych o doskonaleniu zawodowym, [w:] Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, red. J. Bragiel, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 71-76, ISBN 83-87635-25.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Próba opracowania polskiej wersji Skali reakcji dzieci i młodzieży na stres, [w:] Wybrane problemy współczesnej edukacji, „Zeszyty Naukowe. Pedagogika 36“, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 43-51, ISSN 1426-689X.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina niepełna a osobowość dzieci z sukcesem szkolnym, [w:] Oświata, kultura, wychowanie, „Zeszyty Naukowe. Pedagogika 31“, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 71-75, ISSN 0474-2982.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: O potrzebie badań nad rodziną w rejonach wysokouprzemysłowionych, [w:] Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. T. Gospodarek, Z. Jasiński, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Opole 1993, s. 113-116, ISBN 83-901082-1-6.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: The attributions of academic didactics, [w:] “Studia i Rozprawy”, red. J. Podgórecki, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Warszawa 2007, s. 37-44, ISBN 8388011×1-04.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina adopcyjna jako środowisko wychowawcze, „Acta Humanica“ 9/2a/2012, Zilina, ISSN 1336-5126, s. 138-143.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina zastępcza jako obszar pracy socjalnej, [w:] Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, red. M.  Rusnáková, Ružomberok 2013, s. 44-48, ISBN: 978-80-561-0026-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na uczelni wyższej jako przykład kreatywnej profilaktyki społecznej, [w:] Prevencia socialnopatologickych Javo u deti, mladeze a dospelych, red. J. Hroncova, Banska Bystrica 2008, s. 159-162, ISBN 978-8083-595-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Diagnoza dysleksji rozwojowej, [w:] Pedagogicka diagnostika ’97, Ostrava 1998, Wyd. Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, s. 133-138, ISBN 80-7042-126-6.

Członkostwo w organizacjach

W latach 2003-2006 członek Miejskiego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu;

Od 2004 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

W latach 2003-2009 członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja socjoterapii;

Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Opolski.

Prowadzone zajęcia

Wprowadzenie do pracy socjalnej;

Obszary pracy socjalnej;

Pomoc społeczna;

Problemy i kwestie społeczne;

Techniki terapeutyczne w pracy socjalnej;

Umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego;

Niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych;

Warsztat twórczego myślenia;

Trening umiejętności kierowania zespołem;

Terapia pedagogiczna.

Opiekun praktyk ciągłych na kierunku: Praca socjalna