dr hab. Dąbrowska-Jabłońska Iwona, prof. UO

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt: idobra@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół  tematyki pracy socjalnej i metod wsparcia osób i/lub grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją, instytucji pomocy społecznej, funkcjonowania pracy socjalnej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, technik i metod terapeutycznych w pracy socjalnej, terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-698-8 (ss. 188)
 • Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-7395-606-3 (ss. 176)
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Dylematy rodzicielstwa adopcyjnego, [w:] Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 137-144. ISBN 978-83-7395-761-9.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Rodzina adopcyjna wspólnym obszarem pracy socjalnej i pedagogiki społecznej, [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů, M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková, S. Neslušanová (red.), Brno 2016, s. 489-497. ISBN 978-80-88010-07-4.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Lokalne inicjatywy tworzenia standardów usług socjalnych świadczonych na rzecz rodzin zastępczych, [w:] Poradnictwo socjalne dla rodzin – niezdefiniowany obszar pracy socjalnej, T. Biernat, J. T. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska(red.), Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015, s. 243-252. ISBN: 978-83-63955-34-2.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Instytucjonalna reakcja na niepełną sprawność, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Brno 2015, s. 333-339. ISBN 978-80-88010-04-3
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Standaryzacja i ewaluacja pracy socjalnej – możliwości i zagrożenia, [w:] Badania w pracy socjalnej, M. Szpunar (red.), Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, s. 327-339. ISBN 978-83-64728-02-0.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Streetworking jako pomoc, praca i pasja, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), wydał Institut mezioborových studií, Brno 2014, s. 594-603. ISBN 978-80-88010-01-2.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., Podstawowe umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego, [w:] Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi. Teoria i zastosowania, A. Błachnio, J Kryza, W. J. Maliszewski (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, Piła 2014, s. 105-114. ISBN 978-83-62617-27-2.

 

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Udział czynny w wybranych konferencjach naukowych zagranicznych:
 • Udział czynny w wybranych konferencjach naukowych:
 • Dąbrowska-Jabłońska I., wystąpienie: Organizacje rodzicielskie – historia i współczesność, VI Zjazd Pedagogiki Społecznej, Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, „Pedagogika społeczna – pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych”, Poznań 17 września 2018.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., wystąpienie: Praca socjalna wobec problemów osoby z niepełnosprawnością – model tradycyjny i nowoczesny, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Funkcjonowanie rodzin z problemem długotrwałej choroby”, Kędzierzyn-Koźle 29.06.2017 r.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., wystąpienie: Społeczność wiejska – tradycja, rodzina, wspólnota, Międzynarodowa Konferencja pt. „Pedagogika społeczna w Europie Środkowej”, Brno 4-5.04.2017 r.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., tytuł wystąpienia: Oblicza rodzicielstwa w rodzinie patchworkowej, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „RODZICIELSTWO i różne jego obliczaę”, Kamień Śląski, 26-27 września 2017 r.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., tytuł wystąpienia: Narracyjne gry fabularne, czyli „wieloświaty” młodych Polaków, Ku życiu wartościowemu – idee – koncepcje – praktyki. IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Białystok 2016.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., tytuł wystąpienia: Definicje i charakterystyka rodzin z wieloma problemami, III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle „Asystentura rodzin – założenia a rzeczywistość”, Kędzierzyn-Koźle 18 maja 2016 r., współorganizator konferencji: Zakład Pracy Socjalnej UO.
 • Dąbrowska-Jabłońska I., tytuł wystąpienia: Rodzina adopcyjna wspólnym obszarem pracy socjalnej i pedagogiki społecznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość Europy – rozwiązywanie problemów społeczno-kulturowych”, Brno 12-13 marca 2016 r.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Wg APD do 2018 r. promotor około 258 prac magisterskich i licencjackich.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2004 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
 • Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja socjoterapii (2003-2009)
 • Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UO i administrator strony internetowej Biura (2006-2008)
 • Od 2007 r. członkini Komisji egzaminacyjnej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu.
 • Członkini Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2012-2016.
 • Od 1.10. 2012 r. do 30.09.2018 r. dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Opolski.
 • Członkini Rady Wydziału Nauk Społecznych UO powołana na okres kadencji 2016-2020.
 • Opiekun praktyk śródrocznych i ciągłych na kierunku: Praca socjalna