Dr Dubiel Ewa

Zakład Pedagogiki Specjalnej

kontakt : edubiel@uni.opole.pl

konsultacje :

ewadubiel

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół wymiaru praktycznego pracy pedagogicznej. Z wykształcenia specjalista psychoterapii uzależnień, aktualnie współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla osób dorosłych i młodzieży z zakresu wsparcia, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i ich bliskich

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Dubiel E., Ambulatoryjne wspieranie rodzicielstwa w sytuacji używania narkotyków przez dziecko, [w:] Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, Brągiel J., Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 109-121. ISBN 978-83-7395-761-9.
 • Dubiel E., Parents in face of addictive behavior of their children in the Polish outpatient support system – a program proposal of working with family, [w:] Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 23. až 24. září 2016, Pospíšil D., Smutková L. (red.), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hradec Králové 2017, s. 391-394. ISBN 978-80-7421-121-8.
 • Dubiel E., Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11, s 63-81. ISSN 2081-376.
 • Dubiel E., Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-602-5.
 • Dubiel E., Praca rodziców za granicą jako czynnik ryzyka dezintegracji rodziny, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, Brągiel J., Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 2014, s. 61-73. ISBN 9788373956070.
 • Dubiel E., Psychospołeczne funkcjonowanie ofiar przemocy domowej, [w:] “Reaguj! Nie toleruj!”- wybrane aspekty bezpieczeństwa, Klonowska I., Szafrańska K. (red.), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Porządku Publicznego, Warszawa 2014,  s. 108-120. ISBN 978-83-63041-55-7.

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Ilość seminarzystów: 75

Opiekun roku: 2008-2018 – przez cały okres pełnię funkcję opiekuna kolejnych lat na specjalności pedagogika resocjalizacyjna, przemiennie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej XII Hradeckie dni pracy socjalnej, Hradec Kralove 23-24 wrzesień 2016 r., Dubiel Ewa: Parents in face of addictive behavior of their children in the Polish outpatient support system – a program proposal of working with family,
 • Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny, 06.05.2015 Kamień Śląski, referat: Ambulatoryjne wspieranie rodzicielstwa w sytuacji używania narkotyków przez dziecko

 

Działalność organizacyjna

 • 2014/2015 r. – koordynator do spraw jakości kształcenia.
 • 2014-2016 r. – członek zespołu do spraw jakości kształcenia – tworzenie siatek na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia trzyletnie licencjackie oraz pedagogika resocjalizacyjna SUM.
 • od 2014 r. – członek sekcji pedagogiki resocjalizacyjnej PAN.
 • współorganizacja konferencji naukowych zakładu pedagogiki resocjalizacyjnej