dr Glińska – Lachowicz Anna

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : Anna.Glinska-Lachowicz@uni.opole.pl

konsultacje: wtorek 8.30 – 9.30,  pokój 304

agl

 

Zainteresowania naukowe

Pedagogika resocjalizacyjna,

oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej,

resocjalizacja przez pracę,

arteterapia i jej możliwości zastosowania w oddziaływaniach resocjalizacyjnych (walory resocjalizacyjne: choreoterapii, filmoterapii, terapii technikami plastycznymi).

Znaczenie twórczości, transgresji, emocji i sztuki w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Dorobek naukowy

Praca w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r., /w:/ Jasiński Z., Mudrecka I. /red./, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, wyd. UO, Opole 2004 (s. 17-44).

Recenzja książki: Czarnecka S. /red./, Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003, ss.210, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2004 nr 6 (s. 62 – 64).

W trosce o zdrową rodzinę – wpływ wychowawczo-resocjalizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. LIX,. SUPPL. XIV, Sectio D, Wyd. UMCS, Lublin 2004 (s. 176 – 181).

OHP jako placówka w zreformowanym systemie opieki i wsparcia, /w:/ Brągiel J., Badora S. /red./, Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, wyd. UO, Opole 2005.

Zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży – ujęcie interdyscyplinarne, /w:/ Badora S., Mudrecka I. /red./, Strategie rozwiązywania problemów uzależnień w państwach europejskich, wyd. UO, Opole 2006.

Praca – od kary do resocjalizacji i ergoterapii, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2006.

Dlaczego ludzie mają dzieci? (doniesienie z badań), /w:/ Lichtenberg – Kokoszka E., Janiuk E., x. Dzieżanowski /red./ Optymalizacja porodu – ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Impuls, Kraków 2008.

Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych, /w:/Jasiński Z., Kurek A., Widelak D., /red./ W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego, wyd. UO, Opole 2008 (s. 223 – 260).

Dojrzewanie do samodzielności /w:/ Jasiński Z.; Nycz E./red./ Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24. Czas na samodzielność”. Z doświadczeń OHP w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, wyd. UO, Opole 2008.

Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowanych do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń), /w:/ Szczepaniak P./red./, Terapia w resocjalizacji – cz. II ujecie praktyczne, IPSiR Warszawa 2009 (s. 94 – 117).

Scenariusz warsztatów arteterapeutycznych „Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji (arteterapia w pracy z grupą)”, „Arteterapia” 2009 nr 2.

Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T.2, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 219).

Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1 (s. 10 – 14).

Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4 (s. 20 – 24).

Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 221).

Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II – Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009 (s. 94 – 117).

Resocjalizacja przez sztukę – możliwości wykorzystania arteterapii w procesach komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie (na przykładzie wybranych technik), /w:/ Gabzdyl J. /red./, Komunikacja w edukacji – uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009 (s. 288 – 298).

Od wychowania przez pracę do resocjalizacji przez pracę – filozoficzne i pedagogiczne podstawy oddziaływań przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy /w:/ Górnicka B., Neisch K. /red./, OHP w systemie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wyd. UO, Opole 2010 (s. 10 – 44).

„Wyspa” scenariusz zajęć choreoterapeutycznych z możliwością rozbudowy, „Arteterapia” 2010/ nr 1 (s. 4 – 11).

Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego – opinie studentów (doniesienie z badań własnych), /w:/ Szulc W. /red./, Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, wyd. UW, Wrocław 2010.

Prowadzone zajęcia

  Pedagogika resocjalizacyjna,

Techniki arteterapeutyczne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych,

Wprowadzenie do arteterapii,

Ćwiczenia i hospitacje terenowe,

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej,

Instytucjonalne formy opieki resocjalizacyjnej,

Opieka postpenitencjarna,

Seminarium licencjackie.