dr hab. Kowalczyk Danuta, prof UO

Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe z zakresu pedagogiki społecznej, resocjalizacyjnej, teorii wychowania, patologii społecznej. Problematyka badawcza obejmuje kwestie związane z funkcjonalnością i dysfunkcjonalnością środowisk wychowawczych, diagnozę zjawisk patologicznych, nieprzystosowania społecznego dorosłych i młodzieży, zagadnień diagnostyki pedagogicznej w kontekście opiniodawstwa sądowego.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kowalczyk D., Rodzina w procesie resocjalizacji skazanego, [w:] Suczasna nauka – penitencjarnej praktycy. Zbirnik materialiw II Miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji (Kijów, 4 grudnia 2014 roku), W. P. Tichij, E.J. Barasz (red.), Kijów 2014, s. 13-16, ISBN 978-966-2246-68-1.
 • Kowalczyk D., Diagnozowanie uczniów niedostosowanych społecznie w postępowaniu sądowym, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 373-383.ISBN 978-83-7395-665-0.
 • Kowalczyk D., Problematyka resocjalizacji penitencjarnej w badaniach empirycznych studentów, [w:] Kryminalno-wikonawcza politika Ukraini ta ewropejskowo cojuzu: razwitok ta integracija, Kijów 2015, s. 18 – 21. ISBN 978-617-7107-26-1.
 • Kowalczyk D., Snopek M., (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 978-83-7395-667-3 (ss.199).
 • Kowalczyk D., Medialny obraz działalności sądownictwa rodzinnego, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy, E. Karcz-Taranowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 519-530. ISBN 978-83-7395-705-3.
 • Kowalczyk D., Glińska-Lachowicz A. (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – Doświadczenia – Propozycje. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-700-8 (ss. 238).
 • Kowalczyk D., Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów rodzinnych, „Wychowanie w Rodzinie”2017, t. XVI, s. 75-88, ISBN 978-83-62618-33-0.
 • Kowalczyk D., Snopek M. (red.), Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej. Stan i potrzeby. Studia i Rozprawy z  Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018. ISBN 978-83-7395-795-4 (ss. 195).

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2009 r. do 2017 r. promotor 138 prac magisterskich oraz jednej doktorskiej w 2016 r. (Studia doktoranckie – Wydział Historyczno-Pedagogiczny UO, Instytut Nauk Pedagogicznych).

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne, 19-21.05.2016 Szklarska Poręba, referat: Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów rodzinnych
 • Polityka karna Ukrainy i Unii Europejskiej: rozwój i strategia, 27.11.2015 Kijów, referat: Rodzina w procesie resocjalizacji skazanego

Działalność organizacyjna:

 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej (1.10.2008 – 31. 08. 2018 r.).
 • Przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UO (2009 – 2016 r.).
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych (poprzednio Wydział Historyczno-Pedagogiczny).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012 – 2016.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016 – 2020.
 • Organizacja konferencji –  Uniwersytet Opolski, INP, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa:
 •  – IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów” Opole 21 – 22 październik 2013 r.
 • – V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej.” Opole 24 – 25. 10. 2016 r. (również przy współpracy z Sądem Okręgowym w Opolu oraz Instytutem Służby Więziennej w Kijowie).