dr hab. Kowalczyk Danuta, prof UO

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : dkowalczyk@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

problematyka dysfunkcji środowisk wychowawczych oraz form wsparcia i pomocy, uwarunkowań oraz profilaktyki zjawisk patologii społecznej, diagnozowania pedagogicznego

Dorobek naukowy

Kontakty młodzieży szkolnej z instytucjami kulturalnymi w czasie wolnym. [W:] E. Sapia-Drewniak (red.), Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005, s. 51 – 70. Poradnie rodzinne.

[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s. 152 – 163. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s.164 – 176. Peer-group-besed relationships among junior high school students intheir Barents opinions. „Pedagogika” 2005/79, Vilniaus pedagoginis universitetas, s. 167 – 174. Postawy odbiorców mediów wobec aktywności fizycznej.

[W:] S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2006, s. 83 – 92. Edukacyjne aspekty aktywności ruchowej kobiet.

[W:] Z. P. Kruszewski (red.), Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne. Oficyna wyd. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Płock 2008, s. 73 – 84. Aksjologiczne aspekty kształcenia studentów na uczelni technicznej. „Edukacja Otwarta” 2006, numer 01/02 (19/20), s. 233 – 239. (wydane w 2008 r.) Wzory kultury somatycznej funkcjonujące w środowisku gimnazjalistów.

[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 35 – 46. Uwarunkowania rekreacyjnej aktywności fizycznej dorosłych.

[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 47 – 57. Child and family in legal proceedings.

[W:] Obrazowatelnyje strategii 21 wieka: noosfernoje obrazowanie. Materiały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji 26 – 28 awgusta 2009 r. Sewastopol 2009, s. 220 – 224. Profilaktyka uzależnień w działalności edukacyjnej szkoły.

„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2009. tom 21, s. 347 -363. Z problematyki funkcjonowania społecznej kurateli sądowej.

„Rocznik Andragogiczny 2009” Płock 2009, s. 259 – 272. Media jako źródło porad życiowych.

„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2010. tom 22, s. 143 – 158. Aktywizowanie bezdomnych w ośrodkach wsparcia. „Edukacja Dorosłych” nr 1 (64) 2011, s. 101 – 113.

Transdyscyplinarność pedagogiki w praktyce sądowej.

W: R. Włodarczyk, W. Żłobicki (red.), Interdyscyplinarność/transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 197 – 206.

Młodzież akademicka wobec niepełnosprawności człowieka. „Studia Dydaktyczne” 2011, tom 23, s. 157 – 175.

Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej.

W: A. Szerląg i S. Walasek (red.), Wychowanie w rodzinie. Tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, s. 109 – 121. Problem opieki nad dzieckiem w postępowaniu sądowym.

W: B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Pedagogiczne refleksje…, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 589 – 598. Poczucie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej.

W: A. Szecówka, B. Ogonowski (red.), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2013, s. 45 -60. Profilaktyczny wymiar rodzinnego wypoczynku młodzieży studenckiej.

W: A. Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 129 – 138. Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4, pod redakcją naukową D. Kowalczyk i I. Mudreckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 338.

 

Prowadzone zajęcia

teoretyczne podstawy wychowania  diagnostyka pedagogiczna

wsparcie społeczne w sytuacjach kryzysowych

poradnictwo pedagogiczne

mechanizmy uzależnień