dr Małgorzata Ganczarska

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na temat innowacyjnych metod kształcenia; wybranych komponentów procesu dydaktycznego; dydaktycznej przydatności mnemotechniki; sylwetki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej; organizowania pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Ganczarska M., Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 172.
 • Ganczarska M., Predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela-terapeuty,[w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, tom 2, I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz, M. Nyczaj-Drąg (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 227-247.
 • Ganczarska M., Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako facylitator, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, ks. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UO, Opole 2014, s. 187-196.
 • Ganczarska M., Wspomaganie rozwoju dziecka za pośrednictwem fikcyjnego terapeuty, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 187-198.
 • Ganczarska M., Przygotowanie diagnostyczno-terapeutyczne nauczycieli szkół podstawowych jako odpowiedź na potrzeby współczesnej edukacji, [w:] Współczesne trendy edukacji, E. Smak, K. Wereszczyńska, A. Malec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 127-139.
 • Ganczarska M., Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i ich problemy we współbyciu – jak może zorganizować pracę wychowawczą nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 107-119.
 • Ganczarska M.,, Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. Co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, ss. 217.
 • Ganczarska M., Poszukiwanie wsparcia przez dorastającą młodzież, [w:] Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, N. Starik, N. Majchrzak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 107-116.
 • Ganczarska M., Wstępne rozpoznawanie zaburzeń procesów emocjonalnych u dzieci uczęszczających do przedszkola, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 155-169.
 • Ganczarska M., Postać pierwszej nauczycielki we wspomnieniach przyszłych nauczycielek kształcenia wczesnoszkolnego, [w:] Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 69-78.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2010 r. (wg APD) promotor ok. 200 prac magisterskich, ok. 70 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 9 seminarzystami.
 • Opieka nad Naukowym Kołem Terapeutów (do 2016 r.).
 • Obecnie sprawuje opiekuństwo nad dwoma grupami (latami) studenckimi.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Rodzicielstwo i jego różne oblicza”, 26-27.09.2017 Kamień Śląski, referat: Rola wychowawcza rodziców
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA XXI WIEKU „Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”, 19-21.10.2016 Szczyrk, referat: Poszukiwanie wsparcia przez dorastającą młodzież
 • Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, 21-23.10.2015 Poznań, referat: Praca wychowawcza nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z uczniami z nietrafną samooceną

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (od 2017 Wydziału Nauk Społecznych)
 • Członek Rady Programowej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (od 2017 Wydziału Nauk Społecznych) w kadencji na lata: 2016-2020.