dr Mariusz Garbiec

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Szczególne zainteresowania skoncentrowane są w następujących obszarach: niepełnosprawność i choroba przewlekła jako czynniki determinujące funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku edukacyjnym i społecznym; założenia i czynniki determinujące realizację kształcenia, wychowania i terapii uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w formach organizacyjnych jakimi są edukacja integracyjna i włączająca.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Garbiec M., Realizacja założeń edukacji włączającej jako wyzwanie dla współczesnej szkoły, [w:] Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji: role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy: konteksty trans- i interdyscyplinarne, Koszyk I., Ogonowski B., Śliwa S. (red.) Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2018, s. 113-125. ISBN 978-83-8095-373-4.
 • Garbiec M., Kształcenie akademickie a niepełnosprawność – aktualny problem współczesnej edukacji, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, Andruszkiewicz F., Chyżna O. (red.) Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 49-58. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Garbiec M., Profesjonalne kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka: księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 401-408. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Garbiec M., Postawy rodzicielskie reprezentowane przez rodziców uczniów szkół integracyjnych, [w:] Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje, Adasiewicz Eulalia, Cudak S. (red.), Studia i Monografie , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, nr 65, Łódź 2016, s. 293-301.  ISBN 978-83-64971-19-8.
 • Garbiec M., Integracyjny system kształcenia dzieci niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym w województwie opolskim, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, vol. 519, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ISBN 9788373956506 (ss. 395.).
 • Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 9788373956650. (ss. 438).
 • Garbiec M., Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole ogólnodostępnej: implikacje dla współczesnej praktyki edukacyjnej, [w:] Współczesne trendy edukacji, Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 151-158. ISBN 9788373956698.
 • Garbiec M., Wybrane formy postępowania diagnostycznego u dzieci z zaburzeniami w rozwoju, [w:] Polsko-ukraińskie studia pedagogiczne: aktualne kwestie teorii i praktyki pedagogicznej: zbiór publikacji naukowych = Ukraino-polski pedagogični studii : aktual’ni problemi pedagogičnoi teorii ta praktiki: zbirnik naukov, BDPU, 2015, s. 148-152.
 • Garbiec M., Dylematy rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania,  Brągiel J., Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 121-130. ISBN 978-83-7395-597-4.
 • Garbiec M., Kategoria inności wobec problemów integracji – różnicowania, [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne t. 7, Piasecka M., Irasiak A. (red.),  Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2014, s. 243-260. ISBN 978-83-7850-693-5.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 23-24.04.2018 Nowy Sącz, referat: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zawodowe przygotowanie studentów pedagogiki.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”, Uniwersytet Pedagogiczny, 21.05.2018 Kraków, referat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w percepcji studentów pedagogiki.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rodzicielstwo i jego różne oblicza”, 26-27.09.2017,Kamień Śląski, referat: Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od roku 2012 sprawował opiekę i wypromował autorów 40 prac magisterskich oraz 35 prac licencjackich. W roku akademickim 2018/2019 sprawuje opiekę nad 20 seminarzystami na studiach magisterskich. Sprawował opiekę nad studentami 12 poszczególnych roczników, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017 r. )
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego/ Odział Opole (od 2014 r).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Opolu (od 2010 r. )
 • Członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (od 2014 r. )
 • Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Opolskim (od 2007 r.).
 • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Opolskim (od 2003 r.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia Uniwersytetu Opolskiego (od 2012 r.)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego (2012-2016 r.).
 • Członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego (2012-2016 r.).
 • Przedstawiciel ZNP w Radzie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (od 2016 r.).
 • Koordynator programu Erasmus (2016-2018 r.).
 • Członek Rady Programowej na kierunku pedagogika specjalna w Instytucie Nauk Pedagogicznych (od 2018 r. )
 • Sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2013/2014 oraz 2015/2016.
 • Członek Zespołu ds. planów zajęć na studia stacjonarne (od 2014 r.)