Dr hab. Nycz Edward, Prof. UO

Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji

kontakt : edward.nycz@uni.opole.pl

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i badania naukowe: dotyczą zagadnień pogranicza – pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury, animacji społeczno-kulturowej, socjologii edukacji, socjologii miasta i socjologii młodzieży. Specjalizuje się w badaniach młodzieży, monografistyce społeczności lokalnych, instytucji i problemów społecznych, zmiany społecznej i kulturowej, kapitału społecznego i kulturowego, samorządności i edukacji obywatelskiej, kwestiami społeczeństwa obywatelskiego oraz animacji społecznej i kulturalnej w społecznościach lokalnych.

Specjalizuje się w metodologii prowadzenia socjokulturowych i edukacyjnych badań terenowych oraz opracowywaniu materiału badawczego z zastosowaniem prakietu statystycznego (dawniej) SPSS i Statistica. W środowisku lokalnym i regionalnym prowadzi od ponad 20 lat działalność animacyjną aktywizując lokalne instytucje i wspólnoty oraz badawczo-organizacyjnie wspiera lokalny samorząd w kwestii podejmowania określonych decyzji prowadząc badania naukowe i organizując wymianę myśli

Dorobek naukowy

3 prace autorskie, 2 prace współautorske, 2 skrypty dydaktyczne, 37 prac zwartych pod redakcją i współredakcją naukową oraz ponad 160 artykułów, recenzji, ekspertyz i raportów naukowych. Udział czynny w ponad 80 konferencjach i seminariach naukowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych, wygłosił ponad 70 wykładów popularnonaukowych wygłoszonych w różnych środowiskach.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (recenzowane)

Książki autorskie:

1.    Integracja społeczna w osiedlu miejskim (socjologiczne studium przypadku na przykładzie osiedla Piasty w Kędzierzynie-Koźlu), Wyd. PIN Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole, 1992 (nakł. 340 egz., ss.84).

2.    Dorastanie w przestrzeni społeczno-wychowawczej miasta przemysłowego (studium socjologiczno-pedagogiczne), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001 (nakł. 350 egz., ss.354).

3.    Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badania ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie, (współautor Z. Jasiński) Opole 2010, egz. 1000, ISBN 978-83-62105-328, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.

4.    E. Nycz, L. Nowacka, M. Wiendlocha, Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-207-8, Racibórz 2014, (ss. 150).

5.    E. Nycz, L. Nowacka, M. Wiendlocha, Zdokonalování práce kulturních institucí v Euroregionu Silesia, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-209-2, Racibórz 2014, (ss. 150).

6.    E. Nycz, Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978–83–7395–599–8, Opole 2014, (ss. 524).

REDAKTOR NAUKOWY PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH (recenzowanych):

1.    E. Nycz (red.), Aleksander Kamiński. Działacz i uczony, wydawca Instytut Nauk Pedagogicznych WSP w Opolu, Opole 1993, (ss. 104).

2.    E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie transformacji, wydawca INP Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, ISBN 83-901082-6-7, Opole-Kędzierzyn-Koźle 1994 (ss. 284).

3.    E. Nycz (red.), Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o. ISBN 83-86708-30-1, Opole 1996, (ss. 440).

4.    E. Nycz (red.), Społeczności lokalne wobec zagrożenia i kataklizmu, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o. ISBN 83-86708-56-5, Opole 1998, (ss.157)

5.    E. Nycz (red.), Przedsiębiorcy miasta. Przedsiębiorczość w mieście, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o. ISBN 83-86708-72-7, Opole – Kędzierzyn-Koźle 1999, (ss. 223).

6.    E. Nycz (red.), Zarys dziejów parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu na tle lokalnej historii 1902-2002, wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, ISBN 83-7342-006-1, Opole 2002, (ss. 230).

7.    E. Nycz (red.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-88672-40-1, Opole 2003, (ss. 270).

8.    E. Nycz (red.), Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-88672-39-8, Opole 2003, (ss.191).

9.    E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat, wydawca Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wyd. „Argi” s.c., Kędzierzyn-Koźle 2005, (ISBN 83-920559-4-2, ss.258, egz. 380).

10.    E. Nycz (red.), Gmina Bierawa. Zarys monograficzny (od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku), wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-88672-79-7, Opole 2005, (ss. 660).

11.    E. Nycz (red.), Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-7511-011-6, Opole 2006, (ss. 102 + CD).

12.    E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Kultura miasta – kultura w mieście, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-62105-17-5, Opole 2009, (ss. 229).

13.    E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-62105-51-9, Opole 2010, (ss. 251).

14.    E. Nycz (red.), Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-62105-97-7, Opole 2012, (ss. 180).

15.    E. Nycz (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVI, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-189-7; wydawca Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego), Kędzierzyn-Koźle – Opole 2014 (ss. 268).

16.    E. Nycz (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVII, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-215-3; wydawca Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego), Kędzierzyn-Koźle – Opole 2014 (ss. 116).

WSPÓŁREDAKTOR PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH (recenzowanych):

1.    E. Holona, E. Nycz (red.), Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, cz. III, wydawca INP Uniwersytetu Opolskiego (wyd. Sygnopol), ISBN 83-901082-5-9, Opole 1995, (ss. 408).

2.    E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Monografia miasta, wydawca PIN Instytut Śląski w Opolu; wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-7126-153-5 / 83-7126-153-3, Opole 2001, (ss. 460).

3.    E. Nycz, J. Kosowska-Rataj (red.), Dziedzictwo kulturowe pogranicza i samorządność w przemianach lokalnych Śląska Opolskiego, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 83-88796-52-6, Opole 2001 (ss. 197).

4.    E. Nycz, Z. Wiertelorz (red.), Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego mieszkańców, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 83-88672-31-2, Opole 2001, (ss. 160).

5.    Z. Jasiński, E. Nycz (red.), Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy, wydawca KG OHP w Warszawie, INP Uniwersytetu Opolskiego (wyd. Antykwa s.c.), ISBN 83-87493-42-2, Opole 2004, (ss. 304).

6.    Z. Jasiński, E. Nycz (red.), Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych, red. Z. Jasiński, E. Nycz, wydawca KG OHP w Warszawie, INP Uniwersytetu Opolskiego, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 83-7511-009-4, Opole 2006, (ss. 312).

7.    L. Nowacka, E. Nycz (red.), Okolice szkoły (dwa spojrzenia), wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Raciborzu, Gimnazjum nr 2 w Raciborzu, Středni průmyslova škola stavebni, Opava (wyd. Baterex), Racibórz 2007, ISBN 978-83-925776-3-8. (ss. 165).

8.    E. Nycz, S. Senft (red.), Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-057-9, Opole 2007, (ss. 198).

9.    J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań. Výchovně-vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-079-1, Opole 2008, (ss. 441).

10.    J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-837511-078-4, Opole 2008 (ss. 188).

11.    Z. Jasiński, E. Nycz (red.), Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18–24. Czas na samodzielność”. Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, wydawca KG OHP w Warszawie, INP Uniwersytetu Opolskiego, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-099-9, Opole 2008, (ss. 185).

12.    E. Nycz, L. Nowacka (red.), Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania – bariery – korzyści, ISBN 978-83-7511-102-6, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., Racibórz 2008 (ss. 217+CD).

13.    E. Nycz, F. Pistelok (red.), Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni wieków, wydawca Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-109-5, Opole 2008, (ss. 172).

14.    E. Nycz, S. Senft (red.), Zakład – miasto – ludzie. Fakty i wspomnienia. 60 lat ZAK S.A., wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-120-0, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2009, (ss. 375).

15.    E. Nycz, S. Senft (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XI–XII, Wydawca PIN Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 987-837126-246-3 / 987-83-7511-130-9, Opole 2009, (ss. 251).

16.    Z. Jasiński, E. Nycz (red.), Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, wydawca KG OHP w Warszawie, INP Uniwersytetu Opolskiego, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-62105-36-6, Opole 2010, (ss. 396).

17.    E. Nycz, S. Senft (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XIII, wydawca PIN Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 987-83-7126-261-6 / 987-83-62105-39-7, Opole 2010, (ss. 224).

18.    L. Nowacka, E. Nycz (red.), Racibórz. Dorastanie w przestrzeni miasta na początku XXI wieku, wydawca PWSZ w Raciborzu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, oddz. Racibórz, wyd. WAW Racibórz, ISBN 982-62609-09-06, Racibórz 2012, (ss. 158).

19.    E. Nycz (red.), Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania uczelni wyższej w Raciborzu, wydawca PWSZ w Raciborzu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ISBN 978-83-7511-157-6, Opole 2012, (ss. 112).

20.    E. Nycz, S. Senft (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielski XIV–XV, Kędzierzyn-Koźle – Opole 2012, wydawca INP Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., ss. 254), ISBN 978-83-7511-156-9, Kędzierzyn-Koźle – Opole 2012, (ss. 254)

21.    K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Kultura, Animacja, Zmiana społeczna, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-542-4, Opole 2013, (ss. 227).

SKRYPTY DYDAKTYCZNE:

1.    E. Nycz, Elementy statystyki. Materiały pomocnicze do zajęć konwersatoryjnych ze statystyki dla studentów nauk pedagogicznych, wydawca Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Opole 1995 (wydanie I, ss. 64) oraz Opole 1997 (wyd. II poprawione, ss. 64).

2.    E. Nycz, Prace dyplomowe – seminarium dyplomowe. Mały przewodnik techniczny, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Opole 2014 (ss. 24).

Dorobek organizacyjny i badawczy

Pomysłodawca, organizator, sekretarz naukowy i przewodniczący rady naukowej cyklicznych Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych:

1994 – Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie transformacji,

1995 – Kędzierzyn-Koźle. Rodowód – Współczesność – Przyszłość,

1997 – Społeczeństwo wobec zagrożenia i kataklizmu,

1998 – Oblicza przedsiębiorczości w mieście. Uwarunkowania – Korzyści – Bariery,

1999 – Dorastanie w przestrzeni miasta przemysłowego u progu XXI wieku,

2002 – Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego mieszkańców,

2003 – Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej,

2004 – Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektyw 10 lat (1994–2004),

2005 – Miasto w świadomości swoich mieszkańców,

2006 – Partnerstwo samorządów – partnerstwo mieszkańców. Razem czy osobno?

2007 – Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle (ze szczególnym uwzględnieniem czasów napoleońskich,

2008 – Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów,

2008 – Zakład i miasto. Historyczne uwarunkowania i perspektywy współpracy,

2009 – Zabytki miasta – kultura w mieście,

2010 – Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku,

2011 – Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna,

2012 – Sport i rekreacja w zmieniających się realiach społecznych,

2013 – Rola towarzystwa regionalnego w kształtowaniu lokalnych kapitałów.

2014 – Koźle w Średniowieczu

Koordynator tematu: Historie lokalne na przykładzie wybranych miast i gmin w Kędzierzynie-Koźlu (1998, 1999) i powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (1999) we współpracy z Domem Polsko-Niemieckim i lokalnymi urzędami gmin (18 spotkań).

Organizator i współorganizator 13 konferencji naukowych (1995, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 – Uniwersytet Opolski, PWSZ w Raciborzu). Opiekun naukowy Uniwersytetu III Wieku w Kędzierzynie-Koźlu (2005–2007). Członek i przewodniczący (od 2008) Kolegium Redakcyjnego „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”, wydawanych przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej we współpracy z PIN Instytutem Śląskim w Opolu (2003–2012). Od 2012 r. redaktor naczelny „Szkiców…” wydawanych we współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych UO.

Przynależność do towarzystw, stowarzyszeń

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu (towarzystwo prowadzi muzeum regionalne). Członek od 1987 r.; w latach 1992–2006 i 2010–2014 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa; w latach 2006 – 2010 oraz od 2014 r. prezes TZK.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne 1992 – 2012 (VI 1994 – VI 1998 r. członek Zarządu Sekcji Socjologów Miasta PTS).

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (od 1989 – nadal).

Stowarzyszenie „Instytut Śląski” w Opolu (1998 – 2011).

Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska przy Oddziale Katowickim POLSKIEJ AKADEMII NAUK – od 1999 r. (nadal). Wiceprzewodniczący Komisji na kadencję lat 2007–2010.

Wybrane doświadczenia badawcze i organizacyjno-szkoleniowe:

Ekspert Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu (1998 – 2001).

Koordynator zespołu badawczego (badania reprezentatywne mieszkańców; N: 588) redaktor naukowy opracowanej „Monografii Gminy Bierawa” (zamówienie publiczne – realizacja projektu 2004-2005). Efektem jest publikacja: Gmina Bierawa. Zarys Monograficzny (studium historyczno-socjologiczne od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku), red. E. Nycz, Opole 2005.

Współpraca z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Koordynator badań i autor narzędzi badawczych, opracowanie statystyczne, opracowanie raportów w ramach ogólnopolskich badań Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (VI 2004), Kadra OHP (VI 2004) oraz współpraca instytucji i organizacji z OHP w środowiskach lokalnych (III 2006 r.).

Junior ekspert od spraw monitoringu i ewaluacji – programu Phare SSG 2002 RZL Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich – województwo Opolskie (XII 2004–XI 2005). Opracowanie metodologii badań projektu, narzędzi badawczych, opracowanie statystycznych raportów półrocznych i końcowych.

Koordynator (autor narzędzi badawczych i organizator) terenowych badań społeczno-kulturowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle (próba reprezentatywna, czerwiec 2005, N: 607) oraz Gminie Racibórz (próba reprezentatywna, lipiec 2005, N: 598). Opracowane raporty statystyczno-materiałowe w formie multiprezentacji na CD w publikacjach zwartych.

Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Bierawa. Szkolenie samorządowców i liderów lokalnych oraz opracowanie uaktualnionej i zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Gminy Bierawa. Bierawa, V-VII 2006 r.

Współautorstwo konceptualizacji badawczej, autorstwo narzędzi badawczych (moduł badawczy: sołtysi, młodzież gimnazjalna i licealna), organizacja badań terenowych, budowa baz danych, opracowania statystyczne w ramach tematu: Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych, projekt badawczy INTERREG IIIA (2004-2006). Ołomuniec-Opole 2006-2007.

Ochotnicze Hufce Pracy instytucją drugiej szansy dla młodzieży defaworyzowanej. Drogi wyjścia młodzieży z marginalizacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej (studium dla województwa opolskiego), (współautor) raport – ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, maj `2008 (ss. 206).

Opinie na temat budowy infrastruktury internetu szerokopasmowego i postrzegania przez respondentów wynikających z niej korzyści dla społeczności miejskiej. Raport z badań, Urząd Miasta w Opolu 09. 2009 r. (kwestionariusz ankiety, badania CSAQ, N: 879; raport, ss. 12).

Zastępca kierownika projektu ds. badań i obliczeń statystycznych w Projekcie „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy”, Moduł I – Badanie absolwentów OHP dotyczące ich losów i pozycji społeczno-zawodowej, dla KG OHP. (projekt 34A/OHP/2009) efektem którego był raport i książka Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badania ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie, (współautor Z. Jasiński) Opole 2010.

Realizator badań (narzędzia badawcze, baza danych, raport materiałowy) Raciborski gimnazjalista `2010. Pomiędzy dziedzictwem przodków a fabrykowaniem siebie. Raport z badań. (ss. 141) Racibórz X `2010. Badania przeprowadzone dla Urzędu Miasta w Raciborzu, sygnowane przez PWSZ w Raciborzu.

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR) Fundacji Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w opiniach partnerów i beneficjentów Lokalnej Grupy Działania (LGD). Raport z badań. Zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. Opolskiego, badania terenowe (CAPI) liderów projektu (N: 96), 03–06. 2012 r.

Efekty oddziaływań wychowawczych realizowanych przez kadrę OHP wobec jej uczestników, szkolenie dla kadry kierującej procesem kształcenia i wychowania w WC/CKiW Ochotniczych Hufców Pracy w ramach szkolenia „Nadzór nad działalnością kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczą jako element zarządzania zespołami zadaniowymi” (26–29 VI 2012 r.), org. KG OHP w Warszawie, Dobieszków.

Badania skuteczności wdrażania LSR na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Raport z badań na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. Opolskiego, badania terenowe (CAPI) liderów projektu N: 33, 10-12. 2012 r.

Inicjatywy lokalne Blachownia+, Narodowe Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, (konceptualizacja badań, narzędzia badawcze, analiza zawartości prasy, przeprowadzenie badań (wywiad, N: 50), raport z badań), Kędzierzyn-Koźle V-VII `2013.

Kierownik badań projektu badawczego: Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie Silesia, (badania instytucji kultury pogranicza Polski i Czech; CAPI, N:110) realizator Raciborskie Centrum Kultury, PWSZ w Raciborzu, X `2013 –X `2014 r.

Zastępca kierownika zespołu badawczego przy opracowaniu „Raportu Wojewódzkiego z badań uczniów szkół podstawowych” na potrzeby projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (opracowanie bazy danych, szablon raportu z badań, zespołowy raport autorski w postaci publikacji); Projekt systemowy „Fascynujący świat nauki i technologii” nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; realizacja 1 VIII 2014 r. – 20 III 2015 r