Dr hab. Nycz Edward, Prof. UO

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt : edward.nycz@uni.opole.pl

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe z pogranicza pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury, animacji społeczno-kulturowej, socjologii edukacji, socjologii miasta i socjologii młodzieży. Specjalizuje się w badaniach młodzieży, monografistyce społeczności lokalnych, instytucji i problemów społecznych, zmiany społecznej i kulturowej, kapitału społecznego i kulturowego, samorządności i edukacji obywatelskiej, kwestiami społeczeństwa obywatelskiego oraz animacji społecznej i kulturalnej w społecznościach lokalnych.

Dorobek naukowy

 • Nycz, Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978–83–7395–599–8. (ss. 524).
 • Nycz, L. Nowacka, M. Wiendlocha, Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, Wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., Racibórz 2014,. ISBN 978-83-7511-207-8, (ss. 150).
 • Bonikowski, A. Jasiński, Z. Jasiński, E. Nycz, E. Skrzypek, Wojewódzki raport z badań przesiewowych uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego, wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 978-82-929872-5-3, ss. 160 (E.N. s. 29–73).
 • Nycz E. (red.), Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, TZK, Wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016.  ISBN 978-83-7511-233-7. (ss. 162).
 • Nycz E., Jasiński Z. (red.): Ochotnicze Hufce Pracy w województwie Opolskim – 60 lat pracy z młodzieżą i dla młodzieży, Wydawca OWK OHP, INP UO, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018. ISBN 978-83-945804-3-8, (ss. 144).
 • Nycz E., Obraz współczesnej rodziny – ujęcie socjologiczne, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, ks. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 35–55.  ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Nycz E., Koźle(-Kędzierzyn) jako fakt kulturowy. Erozja tradycji średniowiecznych w kulturze miasta przemysłowego, [w:] Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze współczesnego miasta, red. E. Nycz, UO, TZK, Wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, s. 80-95. ISBN 978-83-7511-249-8.
 • Nycz E., Osiedle miejskie środowiskiem potencjalnych działań i interakcji społeczno-kulturowych i wychowawczych, [w:] Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka, A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red.), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Powiat Cieszyński, Toruń 2016, s. 142-161. ISBN: 978-83-8019-593-6.
 • Nycz E., Młodzież trudna i zaniedbana w sytuacji drugiej szansy życiowej. Egzemplifikacja działalności Ochotniczych Hufców Pracy, [w:] Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, tom II, W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.) Impuls, Kraków 2017, s. 413–425. ISBN 978-83-8095-356-7.
 • Nycz E., Kowalska-Baron H., Regionalne uwarunkowania kapitału tożsamościowego emigrantów z Polski w Niemczech, [w:] Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa, Z. Glaeser, G. Giemza (red.), Wydawca Evangelische Kirche in Deutschland, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polska Rada Ekumeniczna, Renovabis Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, Warszawa 2017, s. 85-107. ISBN 978-83-63562-93-9.
 • Nycz E., Zmiany społeczno-kulturowe a międzypokoleniowy przekaz poglądów w deklaracjach młodzieży – refleksja badacza z perspektywy 20 lat, [w:] Rodzina – historia i współczesność (seria Pedagogika Rodziny w teorii i praktyce t. 6, D. Opozda, B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan (red.), wyd. Katedra Pedagogiki Rodziny IP KUL, wyd. Episteme, Lublin 2018, s. 75-86. ISBN 978-83-65172-99-0.
 • Nycz E., Młodzież trudna i zaniedbana w sytuacji drugiej szansy życiowej: egzemplifikacja działalności Ochotniczych Hufców Pracy, [w:] Ku życiu wartościowemu: idee – koncepcje – praktyki. T.2. Koncepcje – praktyki, Danilewicz W., Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2018, s. 415-429. ISBN 978-83-8095-441-0.
 • Nycz E., Działalność animacyjna liderów Lokalnej Grupy Działania w środowisku wiejskim (przykład Śląska Opolskiego), „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA”, LUBLIN – POLONIA, VOL. XXIX, 1 SECTIO J, Vol 29, No 1 (2016) „Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania”, red. Anna Kanios, Renata Franczak,  s. 211–235. ISSN: 0867-2040, e-ISSN 2449-85212016.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2010 r. promotor ok. 230 prac magisterskich, ok. 40 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 24 seminarzystami.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe):

Wybrane konferencje naukowe:

 • IV Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe …sztuka/twórczość – edukacja… Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Kultury) we współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych Lublin–Lwów, 16-19.04.2018 Lublin – Lwów, referat: Animacja kultury lokalnej jako inicjatywa instytucjonalna
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych – Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, UMCS, 25-26.10.2018 Lublin, referat: Muzeum lokalne – trwanie obecności w zmieniającym się świecie pogranicza
 • Konferencja ogólnopolska Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Udane przedsięwzięcia – ważne perspektywy,Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 24-25.05.2018. Cieszyn, referat: Animacja współpracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowym
 • Konferencja ogólnopolska – Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości, org. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 4-5.06.2018. Poznań, referat: Animacja i animator – wartości sprzyjające działalności społeczno-kulturalnej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie, 20-21.03.2017 Oświęcim, referat: Młode pokolenie i ich rodzice a międzypokoleniowy przekaz wartości
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą, 27-28.04.2017 Ciechocinek, referat: Polacy w Düsseldorfie. Dziedzictwo tożsamości a wchodzenie w społeczeństwo niemieckie
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Synergizm działań społecznych i edukacyjnych, 27-28.09.2017 Kraków, referat: Animacja społeczno-kulturalna w działaniu. Refleksja praktyka i badacza
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej, 14.03.2017 Lublin, referat: Młodzież a międzypokoleniowy przekaz statusów i wartości – refleksja badacza
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywizacja jednostek, grup, i zbiorowości w środowisku lokalnym, na temat: Rodzina i szkołą w środowisku lokalnym, 14-15.11.2016 Cieszyn, referat: Osiedle miejskie środowiskiem potencjalnych działań i interakcji społeczno-kulturowych i wychowawczych
 • Międzynarodowa Konferencja nt. Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa, 7-8.12.2016 Kamień Śląski, referat: Emigranci Polscy w Niemczech – pomiędzy dziedzictwem przodków, „fabrykowaniem” siebie a inną rzeczywistością

Działalność organizacyjna:

 • Od 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,
 • Od 2012 r. kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Edukacji / od 2018 r. Zakładu Metodologii i Badań Edukacyjno-Kulturowych,
 • Od 2016 r. senator Uniwersytetu Opolskiego,
 • Prezes Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu (stowarzyszenie regionalno-naukowe; od 2014).
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017).
 • Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2016 r.)
 • Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska przy Oddziale Katowickim Polskiej Akademii Nauk (od 2005).
 • Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem KNP PAN (od 2014).
 • Członek Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu (2016).
 • Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej powołanego przez Zarząd Województwa Opolskiego (2016).
 • Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (od 2017)
 • Członek Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu (od 1986).
 • Przewodniczący Rady Programowej (opiekun naukowy z ramienia UO) dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” (od 2015)
 • Członek Rady ds. ochrony zabytków przy Prezydencie Miasta Kędzierzyn-Koźle (od 2017).