dr Stanisława Włoch – Barżij

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które dotyczą diagnozy dzieci i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej, procesu wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Włoch A., Włoch-Barżij S., Diagnozowanie uczniów – program – realizacja a jakość kształcenia, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, J. Grzesiak (red.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz-Konin 2014, s. 375-383. ISBN 978-83-88335-95-2
 • Włoch-Barżij S., System edukacji w Szwecji, [w:] Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa, vol 20, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 75-87. ISBN 978-83-61991-83-0.
 • Włoch-Barżij S., Modern changes in the society of the 21’st century and the cultural education of children and adolescents, „Acta Humanica : časopis katedry pedagogických štúdií­” 2014, nr 2, s. 154-160. ISSN 1336-5126.
 • Włoch-Barżij S., Education of children of pre-scholl age in the face of modern challenges [w:] História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove Prešov, A. Prídavkova, M. Klimovič (red.), Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, s. 165-170. ISBN 978-80-555-1237-2.
 • Włoch-Barżij S., W poszukiwaniu rozwiązań pedagogicznych w edukacji przedszkolnej , [w:] Hra je krásnou přípravou k vážným věcem: sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, V. Hornáčkova (red.), Gaudeamus, Hradec Králové 2014, s. 90-90. ISBN 978-80-7435-390-1.
 • Koszyk I., Włoch-Barżij S., Ku lepszej edukacji w zmieniającym się świecie, [w:] Poznać i zrozumieć świat: innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2015, s. 68-74. ISBN 978-83-62683-66-6.
 • Włoch A., Włoch-Barżij S., Kształcimy inaczej: innowacyjne rozwiązania kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, [w:] Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 129-140. ISBN 9788365231079.
 • Włoch-Barżij S., Pedagogika przedszkolna: teraźniejszość-przyszłość-aspekty zmian, [w:] Edukacja jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 19-29. ISBN 9788364788208.
 • Włoch-Barżij S., Wychowanie przedszkolne we współczesnej rzeczywistości : poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, [w:] W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 37-53. 978-83-7784-709-1.
 • Włoch-Barżij S., Pedagogika przedszkolna. Teraźniejszość- przyszłość- aspekty zmian, [w:] Edukacja jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 19-29. ISBN 9788364788208.
 • Włoch A., Włoch- Barżij S., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: diagnoza, działanie, efekty, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 165-173. ISBN 978873956650.
 • Włoch- Barżij S., Przejawy i jakość prób innowacyjnego kształcenia nauczycieli: wartości i efekty, [w:] Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji, J. Grzesiak (red.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny, Konin 2015, s. 203-211. ISBN 9788365038081.
 • Włoch- Barżij S., Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli w poglądach prof. zw. dra hab. K. Denka, [w:] Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016), vol. 22, E. Kraus, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 103-111. ISBN 978-83-61991-60-1.
 • Włoch- Barżij S., Bezradność wychowania w rodzinie jako konsekwencja braku koncepcji, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E.(red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 209-215. ISBN 9788363950804.
 • Pankiv L. I., Andruszkiewicz F., Włoch S., Sutnist cinnisnich orientacji y konteksti formyrovania duchovnosti osobistosti, „Naukowe Wydanie. Pedagogika: seria pedagogicni ta istoricni nauki”, 2017, vol. 135, s.  188-196. ISSN 2310-371X.
 • Włoch-Barżij S., Włoch A., Jan Grzesiak, Lekcje i diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji dziecka, wyd. PWZS, Konin 2014, [w:] Aksjologiczno- docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji. Książka wydana z okazji jubileuszu XV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego, dedykowana Profesorowi Janowi Grzesiakowi- Jubilatowi LXX, Z. Jasiński, R. Parzęcki (red.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz – Konin 2017, s. 321-324. ISBN 9788365512215.
 • Włoch- Barżij S., „Uczymy inaczej” – teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji, [w:] Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Koncepcje- przemiany- rozwiązania, J. Malinowska, E. Musiał (red.), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 41-51. ISBN 9788362618361.
 • Włoch- Barżij S., Pedagogika transgresyjna w wychowaniu przedszkolnym, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2018, vol. 37, nr 1, s. 11-21. ISSN 0137-6136.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2008 r. promotor prac dyplomowych, około 140 prac (w tym ok. 50 prac magisterskich). Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 11 studentami prac licencjackich i 12 studentów prac magisterskich (od 2016 r.)
 • Opiekun roku od 1990 r. do 2000 (Kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego)
 • Kierownik studiów podyplomowych: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną (2009-2012), Wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (2013-2014)

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Edukacja ku samodzielności i odpowiedzialności dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 15-15.11.2018 Warszawa, referat: Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji
 • Współczesne kompetencje w kształceniu nauczycieli wychowania przedszkolnego, 23-24.04.2018 Nowy Sącz, referat: Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu Nauczyciele-Nauczycielom, 24.10.2017r. Cieszyn, referat: Diagnoza metodologiczna czy diagnoza dziecka?
 • IX Augustowskie Spotkania Naukowe. Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje), 11-13.09.2017. Augustów, referat: Dydaktyczne aspekty wspierające transgresję uczniów wczesnej edukacji

Działalność organizacyjna:

 • Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych (1999-2018 r.)
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wychowania Artystycznego (1997-2018 r.)
 • Senator Uniwersytetu Opolskiego (kadencje: 2004-2008, 2008-2012)
 • Zespół Edukacji Elementarnej KNP PAN- sekretarz Zespołu (1999-2005 r.)
 • Zespół Edukacji Elementarnej KNP PAN- członek (od 2006 r.- nadal)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Kierownik i organizator Uniwersyteckiej Akademii dla Rodziców (od 2015 r.)
 • Przewodnicząca Komisji Oceniającej prace plastyczne dzieci – konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji (2014 i 2015 r.)
 • Opieka naukowa i programowa nad Publicznym Przedszkolem nr 25 w Opolu pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego
 • Członek Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (od 2008 r.)
 • Wiceprzewodnicząca Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego (od 2018 r.)