mgr Adam Konopnicki

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skupiające się zagadnieniach z zakresu pedagogiki mediów, takich jak aktywność społeczna użytkowników sieciowych gier komputerowych, edukacyjne zastosowania gier wideo, gamifikacja, kultura nowych mediów, nauka programowania na wczesnych etapach edukacji. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują zagadnienia dotyczące: pedagogiki ogólnej, pedagogiki medialnej, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji, humanistyki cyfrowej, współczesnych przemian społecznych w rzeczywistości ponowoczesnej. W szczególności skupiają się na aktywności społecznej użytkowników zapośredniczonej cyfrowo przestrzeni wirtualnej Internetu i sieciowych gier komputerowych,  a także możliwości wykorzystania cyfrowych gier edukacyjnych jako medium wspomagającego proces edukacyjny.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Konopnicki A., Rola pedagoga szkolnego w rzeczywistości edukacyjnej [w] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 217-224. ISBN 978-83-63959-34-7.
 • Konopnicki A., Przestrzeń wirtualna, jako miejsce realizowania swoich pasji. Nowe oblicza praktyk społecznych, możliwości, kontrowersje [w:] Opowiem wam o mojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem, D. Bis, K. Braun, M. Jeziorański (red.), Wydawnictwo Academicon, Lublin 2015, s. 87-98. ISBN: 978-83-62475-13-1.
 • Konopnicki A., Gamifikacja przy zastosowaniu gier wideo jako przykład innowacji w procesie kształcenia i wychowania [w:] Współczesne trendy edukacji, E. Smak, K. Wereszczyńska, A. Malec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 61-70. ISBN: 978-83-7395-669-8.
 • Konopnicki A.,  Konopnicka I., Refleksja na temat terapeutycznych aspektów  twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, Vol. 11, 2016/3 no. 41, s. 133-148. ISSN 1896 -23 27, e- ISSN 2353-7787 (9 pkt, lista B).
 • Konopnicki A., Niewykorzystany potencjał nowych technologii informacyjnych w edukacji [w:] Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, N. Starik, A. Zduniak (red.), t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poznań 2016, s. 385-394. ISBN 978-83-65096-41-8.
 • Konopnicki A.,, Ocena zachowania – instrument wychowawczy, przeżytek czy narzędzie represji? Alternatywy na bazie współdziałania [w:] Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży, G. Kryk, K. Solich, I. Konopnicka (red.), Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 235-242. ISBN 978-83-60730-89-8.
 • Konopnicki A., Przyszłość już trwa. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w perspektywie kulturowej i społecznej [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 359-369. ISBN 978-83-7395-788-6.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Sympozjum Kół Naukowych nt.: Skazani na cyberprzestrzeń. Współczesny człowiek na granicy dwóch światów, referat nt.: Pogłębione spojrzenie na nowe technologie informacyjne – wyjście poza perspektywę szans i zagrożeń, organizator:  Uniwersytet Opolski, Opole 15.04.2015 r.
 • XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, referat nt.: Koncepcja gamifikacji i możliwości wspomagania za jej pomocą procesu samodoskonalenia. Założenia teoretyczne – implikacje praktyczne – perspektywy w obliczu przyspieszającego rozwoju technologicznego, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pułtusk 14-19.09.2015 r.
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku nt. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, referat nt.: Niewykorzystany potencjał nowych technologii informacyjnych w edukacji, organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Szczyrk 21-23.10.2015 r.
 • XI M Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kulturotwórcza Funkcja Gier. nt. Metody badań nad grami, referat nt.: Gry wideo jako narzędzia wychowania moralnego w perspektywie pedagogicznej, organizator: Polskie Towarzystwo Badania Gier, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 21-22.11.2015 r.
 • XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów; referat nt.: Czy w Sieci zawsze jesteśmy sobą? “Prawdziwość” zapośredniczonych internetowo praktyk społecznych jako wyzwanie w badaniach jakościowych, org. KNP PAN i Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wisła 12-16.09.2016 r.
 • Konferencja Naukowa “Kategorie (nie)obecne w edukacji”; referat nt.: Społeczny wymiar nowych technologii komunikacyjnych jako kategoria niedostatecznie obecna w edukacji, org. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 24.10.2016 r.
 • VI TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH nt.: „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”; referat nt.: Badania jakościowe w pedagogice medialnej – źródło nowych kategorii teoretycznych i bodziec do zmian w praktyce edukacyjnej; org. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 20-22.06.2017 r.
 1. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek-Media-Edukacja”; referat nt.: Praktyki edukacyjne użytkowników sieciowych gier komputerowych – studium etnograficzne, org. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 29-30.09.2017 r.
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, referat nt.: Gry wideo w nauce programowania, org. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Badania Gier, Poznań 18-19.11.2017 r.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty”, org. Uniwersytet Opolski, Opole 14-16. 06. 2018. Referat nt.: Pamięć, historia i tożsamość zapośredniczone technologicznie-refleksja nad koncepcją zwrotu cyfrowego.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

W latach 2015 – 2018, opiekun kolejnych roczników studentów na kierunku: Pedagogika, specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym – studia licencjackie.

Działalność organizacyjna:

 • Prace związane z obsługą systemu USOS:
 • 2011-2012 – członkostwo w instytutowym zespole obsługującym system USOS;
 • 2012-2015 – pełnienie funkcji koordynatora instytutowego systemu USOS; koordynowanie prac instytutowego zespołu obsługującego system USOS;
 • 2015-2018 – współpraca z koordynatorem instytutowym systemu USOS (przygotowywanie informacji do tłumaczeń dyplomów i suplementów na języki obce, ocena merytoryczna otrzymywanych tłumaczeń, wprowadzanie tłumaczeń do systemu).
 • 2012-2015 – Współpraca z dyrektorem ds. naukowych Instytutu Studiów Edukacyjnych w zakresie przygotowywaniu instytutowych sprawozdań rocznych do parametryzacji (gromadzenie indywidualnych sprawozdań pracowników, przygotowywanie zebranych danych, wprowadzanie danych do USOS.
 • od 2015 do 2018 r. – Prowadzenie profilu Instytutu Studiów Edukacyjnych w serwisie Facebook.
 • od 2018 r.  – Redaktor profilu Instytutu Nauk Pedagogicznych w serwisie Facebook.
 • od 2015 r. – Działalność na rzecz promocji Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Uniwersytetu Opolskiego (koordynowanie prac Instytutowego Zespołu ds. Promocji, przygotowywanie materiałów promocyjnych, udział w wydarzeniach promujących Uniwersytet Opolski, promocja ISE za pośrednictwem strony w serwisie Facebook).
 • 2016 r. – Sekretarz instytutowej komisji rekrutacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych.