dr Jarosz Katarzyna

Katedra Edukacji Ustawicznej

kontakt : kjarosz@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół andragogiki, jakości życia człowieka dorosłego, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii dzieci i młodzieży oraz logoteorii

Dorobek naukowy

2007   opracowanie programów edukacyjno-socjoterapeutycznych skierowanych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głubczycach

„ Naprawdę silni – czyli jak aktywnie radzić sobie z trudnościami”

„ Uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i agresją”

2014     współautorstwo programu „ Program profilaktyczny z zakresu przemocy w rodzinie obejmujący promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci   zagrożonych przemocą. Na lata 2014-2019 w Domu Dziecka w Chmielowicach”

Jarosz K., Działalność kulturalno-sportowa w Zakładzie Karnym w Głubczycach, „Rocznik Andragogiczny”, 2009. nr 1, s. 273-283

Jarosz K., Naprawdę silni, [w:] Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce,( red.) M. Marczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 118-123

Jarosz K., Konsekwencje pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla realizacji ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa, Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny”, 2011, nr 2, s. 305-314

Jarosz K., Prawa człowieka. Scenariusz zajęć, „ Modelowe Nauczanie”, 2011, nr 3-4, s. 84-86

Jarosz K., Nastolatek w świecie wartości. Scenariusz zajęć,, „ Modelowe Nauczanie”, 2011, nr 3-4, s.86-

Prowadzone zajęcia

Andragogika

Systemy wsparcia społecznego

Patologia środowisk wychowawczych

Hospitacje i ćwiczenia terenowe

Praktyka śródroczna

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Profilaktyka niedostosowania społecznego