dr Jarosz Katarzyna

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe z zakresu andragogiki dotyczące  znaczenia aktywności edukacyjnej dla jakości życia człowieka dorosłego.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Jarosz K., Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ss. 168. ISBN 978-83-7395-729-9.
 • Jarosz K., Miejsce międzypokoleniowego uczenia się w procesie hominizacji, „Rocznik Andragogiczny” 2015, vol. 22, s. 163-180. ISSN 1429-186X.
 • Jarosz K., Style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Walidacja narzędzia pomiarowego,  „Rocznik Andragogiczny” 2017, vol. 24, s. 103-120. ISSN 1429-186X.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2018 roku prowadzi seminarium dyplomowe dla studentów studiów stacjonarnych  I stopnia, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna (liczba studentów 8).

Opiekun roku:

 • 2018 r. – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia niestacjonarne II stopnia.
 • 2016 r. – Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne II stopnia.
 • 2015 r. – Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną studia niestacjonarne I stopnia.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • IX konferencja naukowa z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych: Doświadczenie dorosłości współcześnie i w przeszłości konteksty andragogiczne. Zakopane 2016. Organizator: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Referat pt.: „Aktywność kulturalna człowieka dorosłego jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące”.
 • Zachować dla przyszłości, sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku. Łódź 2016, Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2016. Referat pt.: „Aktywność kulturalna człowieka dorosłego na łamach >>Rocznika Andragogicznego<< w latach 1994-2015”.
 • Całożyciowe uczenie się – obszary, nurty, tendencje. Lifelong learning –areas, trends, tedencies. Kielce 2017. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Referat pt.: „Style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego”.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzicielstwo i jego różne oblicza. Kamień Śląski 2017. Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Urząd Miasta Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego. Referat pt.: „Konsekwencje pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla realizacji rodzicielstwa”.
 • X Konferencja Andragogiczna: 100 lat edukacji dorosłych w Polsce – historyczne i teraźniejsze przestrzenie narracji andragogicznej. Zakopane 2018. Organizator: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Referat pt.: Style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Walidacja narzędzia pomiarowego

Działalność organizacyjna:

 • 2016- 2018 r. – sekretarz Rady Programowej Instytutu Nauk Pedagogicznych
 • Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
 • Realizator programu pt.: „Program profilaktyczny z zakresu przemocy w rodzinie obejmujący promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą na lata 2015-2019 w Domu Dziecka w Chmielowicach”. Opole 2015 r.