Opolskie Kolokwia Epistemologiczne
Opolskie Kolokwia Epistemologiczne

Opolskie Kolokwia Epistemologiczne
Serdecznie zapraszamy do udziału w Opolskich Kolokwiach Epistemologicznych, które będą okazją do spotkań dla wszystkich przedstawicieli środowisk akademickich, chcących zdobywać, rozwijać, pogłębiać, przekazywać wiedzę i umiejętności innym – młodszym i starszym, reprezentującym tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki. Kolokwia (łac.) to rozmowy. Episteme (strg.) to wiedza, umiejętności, rozumienie. Podczas naszych spotkań chcemy rozmawiać o metodologii badań naukowych, o tradycyjnych i zmieniających się orientacjach badawczych, paradygmatach, metodach naszych poszukiwań. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie, chcemy uczyć się od siebie nawzajem, chcemy rozwijać się zawodowo jako badacze rzeczywistości społecznej.
Jednocześnie w oparciu o przekonanie o istotowej nierozłączności badań naukowych i kształcenia pragniemy podczas spotkań w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych prezentować, dyskutować i rozwijać naszą wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Pragniemy poznawać, przekazywać sobie nawzajem nowe, ciekawe praktyki, metody i formy kształcenia, które stosujemy w naszej akademickiej działalności.
Dlatego właśnie powołujemy do życia Opolskie Kolokwia Epistemologiczne  (OKE). Nasze spotkania odbywać się będą raz w miesiącu i będą poświęcone problemom metodologii badań społecznych oraz kształceniu – uczeniu się. Gościć będziemy wybitnych metodologów, badaczy w dziedzinie nauk społecznych oraz wybitnych dydaktyków, praktyków w zakresie kształcenia czy też organizowania innym warunków do uczenia się. Zapraszamy wszystkich tych, których ta problematyka interesuje oraz tych, którzy pamiętają, iż początek Akademii, geneza Uniwersytetu jako autonomicznej wspólnoty ludzi myślących i rozwiązujących problemy wywodzi się z traktowanych jako jedność ciekawości i pasji poznawczej, czyli prowadzenia badań oraz umiejętności i motywacji do dzielenia się wiedzą z innymi czyli kształcenia. Uczenie się, uczenie innych to poznawanie świata, to opisywanie świata, to jego rozumienie. I, co najważniejsze – to dzielenie się tym z innymi.

Zapraszamy do takiego dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, własnymi strategiami badawczymi oraz dydaktycznymi. Zapraszamy na Opolskie Kolokwia Epistemologiczne.

Rada Programowa OKE:
prof. Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
prof.UO  dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
prof. UO dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
dr Stanisława Włoch

Instytut Nauk Pedagogicznych

Aktualności

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na piąte spotkanie w ramach  Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

W programie:
Wykład pt.: Standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych
wygłosi Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

15 czerwca 2019 (sobota), godzina 13:30, Collegium Maius, plac Kopernika 11 A, Sala Senatu


Zapraszamy na czwarte Opolskie Kolokwium Epistemologiczne

Wykład pt.: Teoria i empiria. O metodologii nowych relacji  – wygłosi Prof. dr hab. Mieczysław Malewski

7 maja 2019 r. wtorek, godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

 


Zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Między potocznością a świadomością paradygmatu dydaktycznego – wygłosi prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska
Wykład pt.: Doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny jako czynnik budowania ról zawodowo-rodzinnych – wygłosi dr hab. Anna Krasnodębska

17 kwietnia 2019 r. (środa), godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu


Aktualności

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Hipoteza wycofania moralnego w interpretacji obecnego stanu akademii
wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Wykład pt.: Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy – przegląd dotychczasowych badań i potrzeba dalszych eksploracji teoretyczno-praktycznych – wygłosi dr hab. Edward Nycz, prof. UO

5 marca 2019 r. (wtorek), godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

__________________

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Metoda historyczna w badaniach edukacyjnych – wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz

Wykład pt.: Badania edukacyjne w perspektywie krytycznej – wygłosi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

23 stycznia 2019 r., godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

Rada programowa OKE:
Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska 
Prof. UO, dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
Dr Stanisława Włoch

Instytut Nauk Pedagogicznych UOA

Zaproszenie na Pierwsze Opolskie Kolokwium Epistemologiczne – plik pdf

Zeszyty Naukowe OKE

Archiwum wydarzeń

Relacja z Pierwszego Opolskiego Kolokwium Epistemologicznego (OKE) – 23 stycznia 2019 r.

Kolokwium odbyło się w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Wprowadzenia dokonała pomysłodawczyni OKE – Pani Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Pani Profesor przedstawiła koncepcję Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych i zaprosiła do rozmów o metodologii badań naukowych, o tradycyjnych i zmieniających się orientacjach badawczych, paradygmatach, metodach naszych poszukiwań. Zapewniła, że “chcemy dzielić się doświadczeniami w tym zakresie, chcemy uczyć się od siebie nawzajem, chcemy rozwijać się zawodowo jako badacze rzeczywistości społecznej”. Podkreśliła, że polegając na przekonaniu o istotowej nierozłączności badań naukowych i kształcenia, organizatorzy i uczestnicy OKE pragną podczas spotkań prezentować, dyskutować i rozwijać również wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Naszym celem jest poznawanie, przekazywanie sobie nawzajem nowych, ciekawych praktyk, metod i form kształcenia, które stosujemy w naszej akademickiej działalności.

Potem głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która podziękowała organizatorom OKE za podjęcie tak trudnej, ale niezmiernie ważnej inicjatywy, poruszającej zarówno kwestie badawcze, jak i dydaktyczne. Pani Dziekan podziękowała Panu Prof. dr hab. Jerzemu Kochanowiczowi za przybycie na ten wyjątkowy, inauguracyjny wykład oraz licznym uczestnikom. W spotkaniu wzięło udział duże grono pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz goście z innych ośrodków (ogółem 45 osób).

Pan Prof. Jerzy Kochanowicz zaczął swój wykład od przedstawienia fragmentów opinii nauczyciela o uczniach pierwszej klasy szkoły średniej. Jak się później okazało zostały one zaczerpnięte ze źródła historycznego, jakim był dziennik szkolny prowadzony w prywatnej szkole we Lwowie w 1745 roku. Zacytowane opinie zostały napisane przez bardzo młodego nauczyciela, który miał pod swoją opieką młodzież w wieku od 8 do 21 roku życia, a klasa liczyła łącznie 145 uczniów. Pan Profesor podał fakty dotyczące funkcjonowania tej klasy i szkoły oraz opisał kontekst historyczny przywołanych zdarzeń. A wszystko po to, by uczestnicy spotkania mogli dzięki tym wyjaśnieniom, zrozumieć jaki przekaz zawiera opisana historia, a następnie nawiązać do współczesności pedagogicznej i być może ukazać jej historyczne korzenie. Opisana historia stała się punktem wyjścia do przedstawienia metody historycznej w badaniach pedagogicznych.

Pani Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz przedstawiła, praktykowaną na całym świecie, orientację krytyczną, wskazując na jej transdyscyplinarność i głębokie korzenie filozoficzne. Swoje wystąpienie rozpoczęła od pokazania różnic między podejściem krytycznym w Polsce i na świecie, wskazując jej główne cechy i zasadnicze założenia. Pani Profesor omawiała także konkretne badania realizowane w perspektywie krytycznej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której wzięli udział: Dr hab. Marek Walancik, Prof. UO dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, Dr hab. Anna Krasnodębska, Dr Agnieszka Włoch, Dr Jolanta Borusowska, Prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz, Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, D Grzegorz Ćwiertniewicz, Dr Katarzyna Wereszczyńska.

Dziękujemy bardzo Państwu za udział w spotkaniu, a już za miesiąc zapraszamy na kolejne interesujące wydarzenie.

Galeria – Pierwsze Opolskie Kolokwium Epistemologiczne (OKE) – 23 stycznia 2019 r.

Kontakt
Kontakt

Instytut Nauk Pedagogicznych
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21, fax +48 77 452 74 20
e-mail:
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz: mirka.dziemianowicz@poczta.fm
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska: idobra@uni.opole.pl

W dniu 9 października 2019 odbędzie się VI Opolskie Kolokwium Epistemologiczne, podczas którego wykład pt.: “Przemiany obyczajowości Polaków w świetle badań. Kontekst społeczno-kulturowy” wygłosi Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski). Spotkanie odbędzie sie godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a). Zapraszamy!!