prof. zw. Sapia – Drewniak Eleonora

Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej

kontakt : sapia@uni.opole.pl

konsultacje :

sapiae

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane wokół problematyki historii wychowania, a w szczególności historii edukacji dorosłych i współczesnych problemów andragogiki. Obecne badania związane są z następującymi zagadnieniami: Aktywności edukacyjnej dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych; Tradycji oświaty dorosłych w Polsce i na Górnym Śląsku; Aktywności oświatowej i kulturalnej na Górnym Śląsku  w XIX i XX stuleciu.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Sapia-Drewniak E., Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Śląsku Opolskim w latach powojennych (1945-1950), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018,  ISBN 978-83-7395-793-0 (ss. 186).
 • Sapia-Drewniak E., „Oświata Doroslych” (1957-1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-7395-631-5. (ss. 210).
 • Sapia-Drewniak E., Teodor Musioł – organizator nauki i szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015 nr 1-2, s. 156-167. ISSN 0033-2178.
 • Sapia-Drewniak E., Biografie nauczycieli śląskich. Źródła i stan badań, „Acta Universitas Nicolai Copernici”, Pedagogika XXXI, zeszyt 423, Toruń 2015,  s. 37-52. ISSN 0208-533X.
 • Sapia-Drewniak E., „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego (1958-1991), „Przegląd Historyczno- Oświatowy” 2016 nr 1-2, s. 124-141. ISSN 0033-2178.
 • Sapia-Drewniak E., Działalność oświatowa polskich towarzystw na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, „Studia Paedagogika Ignatiana” 2016 nr 2, s. 47-63. ISSN 2450-5358.
 • Sapia-Drewniak E., Kamilla Mrozowska (1917-2002) – Nauczycielka-uczona-mistrz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016 nr 3-4, s. 209-222. ISSN 0033-2178.
 • Sapia-Drewniak E., Parentyfikacja w rodzinie w doświadczeniach młodych dorosłych, „Edukacja Dorosłych” 2017 nr 1. ISSN 1230-929X.
 • Sapia-Drewniak E., Józef Madeja (1899-1975), „Przegląd Historyczno-Oświatowy 2017 nr 1-2. ISSN 0033-2178.
 • Sapia-Drewniak E., Technikum dla przodujących robotników w polskim systemie szkolnictwa zawodowego (1971-1980), „Rocznik Andragogiczny” 2018, s. 283-298. ISSN 1429-186X.
 • Sapia-Drewniak E., Pionierskie działania nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych na Śląsku Opolskim w okresie powojennym 1945-1950, „Edukacja Dorosłych” 2018 nr 1, s. 163-174. ISSN 1230-929X.

 

 

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Całożyciowe uczenie się – obszary – nurty – tendencje. Lifelong learning – areas, trends – tedencies, 4-5.04.2017 Kielce, referat: Technikum dla przodujących robotników w polskim systemie szkolnictwa zawodowego
 • III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, 12-13.06.2017 Warszawa, referat: Nauczyciel dorosłych na Śląsku
 • Konferencja Naukowa pt. Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani, 19-20.09.2017 Kraków, referat: Znaczenie nauczycieli edukacji pozaszkolnej w integracji środowiska lokalnego na Śląsku Opolskim w okresie powojennym
 • Międzynarodowa Konferencja Edukacja – Historia i teraźniejszość, 24-25.09.2016 Częstochowa, referat: Polski Uniwersytet Ludowy na Opolszczyźnie w latach 1932-1939

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od 2010 r. (wg APD)  wypromowałam 162 magistrów i 15 licencjatów.

Działalność organizacyjna:

 • do 31 sierpnia 2018 r. – Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej
 • do 30 września 2018 r. – Kierownik studiów doktoranckich z Pedagogiki
 • Przewodnicząca Rady Naukowej „Rocznika Andragogicznego”
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Chowanna”
 • Członek Rady Naukowej Serii Biblioteka Historii Edukacji
 • Stały recenzent w poniższych czasopismach: „Edukacja Dorosłych”, „Biuletyn Historii Wychowania”, „Wychowanie w Rodzinie”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”,  „Pedagogika” rocznik Uniwersytetu w Częstochowie.