prof. zw. Sapia – Drewniak Eleonora

Katedra Edukacji ustawicznej

kontakt : sapia@uni.opole.pl

konsultacje :

sapiae

Zainteresowania naukowe

Jestem kierownikiem Studiów Doktoranckich z Pedagogiki. Pod moją bezpośrednią opieką naukową jest 5 doktorantów przygotowujących prace doktorskie z zakresu problematyki andragogicznej. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki historii wychowania, a w szczególności historii edukacji dorosłych i współczesnych problemów andragogiki. W bieżącym semestrze roku akademickiego 2010/2011 prowadzę zajęcia z Gerontologii społecznej na III roku Pracy Socjalnej i II roku Gerontopedagogiki oraz Seminarium magisterskie i doktorskie.

Publikacje afiliowane w Uniwersytecie Opolskim za ostatnie 5 lat

(2005) Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO ss. 146

(2005) Z tradycji upowszechniania kultury na Opolszczyźnie. W: Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO s. 13-23

(2005) Aktualne problemy uczących się dorosłych kobiet. W: Człowiek dorosły istota (nie)znana, Red. E. Dubas, Biblioteka Edukacji Dorosłych t. 34, Łódź-Płock s. 115-121

(2005) The enviromental conditionings behind education of adults on the threshold of the 21 st century. W: Pedagogika 2005 nr 75, Wilno, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, s. 130-136

(2006) Z tradycji działalności kulturalno-oświatowej na Śląsku Opolskim, Opole UO, ss. 152

(2006) Tradycje szkolnictwa ,mniejszościowego na Śląsku Opolskim (1918-2002). W: Wśród „swoich i obcych. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek), red. S. Walasek, Impuls, Kraków s. 275-290

(2007) Znaczenie Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opolskim w rozbudzaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych ludności w okresie międzywojennym. W: Z dziejów oświaty polskiej, red. I. Kość i E. Magiera, Szczecin s. 145-158

(2007) Kreatywna rola uczenia się w procesie rozwoju człowieka starszego. W: Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka red. S. Rogala, Opole WSZiA, s. 116-123

(2007) Wkład pokolenia dziadków w kształtowanie drogi życiowej nauczycieli śląskich. W: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Jamrożek, K. Kabacińska, K. Ratajczak, W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 147-157

(2008) The Activity of Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne (polish-Catholic School Society) in Opole Silesia in the time between the Wars W; Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture, Red. E. Sapia-Drewniak I J. Piechnik-Borusowska, Opole University, s. 31-41

(2009) Czynniki determinujące osiągnięcia szkolne dorosłych uczniów. W: Dorosły w procesie kształcenia, red. A. Fabiś, B. Cyboran, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biala , s. 137-147

(2009) Górnoślązacy w polskim ruchu akademickim we Wrocławiu w latach 1922-1939. W: Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość, red. E. Sapia-Drewniak, WSB Dąbrowa Górnicza, s. 105-115

(2009) Przebieg akcji likwidacji analfabetyzmu na Opolszczyźnie po II wojnie światowej. W: Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 113-123

(2009) Rodzina wobec problemu opieki nad chorym seniorem. W: Człowiek w świecie natury i kultury, red. B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy, PWSZ w Raciborzu, Racibórz, s. 133-143

(2010) Tradycje uniwersytetu ludowego na Śląsku Opolskim, W: Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, red. E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar Opole UO, s. 121-129

(2010) Międzynarodowa Kariera zawodowa w opinii emigrantów zarobkowych, „Rocznik Andragogiczny” 2009, s. 348-358

(2010) Życie szkolne ucznia górnośląskiego na przełomie XIX i XX w. W: Szkoła polska od Średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Filipkowski i J. Kamińska, Warszawa, s. 244-256

Janiny Tumińskiej działalność kulturalno-oświatowa na Górnym Śląsku, „Edukacja Dorosłych” 2010 nr 2

Doktor Stefania Mazurek organizatorka liceum repolonizacyjnego w Opolu, Rocznik Andragogiczny 2011, s. 147-158

Droga do zawodu nauczycielskiego Górnoślązaczki u progu II Rzeczypospolitej, Przegląd Historyczno-Oświatowy  2013 nr 1-2, s. 31-43.

Od wiejskiego nauczyciela do katedry uniwersyteckiej – droga awansu zawodowego Stanisława Gawlika  s. 163-172, Biuletyn Historii Wychowania 2012, s. 1630172.

Problemy szkolnictwa przywięziennego na łamach „Oświaty dorosłych” (1957-1990), Rocznik Andragogiczny 2012,  s. 218-232.

Praca dydaktyczno-wychowawcza z dorosłymi w liceum repolonizacyjnym w Opolu w latach 1947-1950, „Studia Dydaktyczne” t. 26, Płock 2014 s. 141-153.

„Oświata Dorosłych” (1957-1990) szkic do monografii czasopisma, „Edukacja Dorosłych” 2014 nr 2(71).

Teodor Musioł – organizator nauki i szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015 nr 1-2, s. 156-167.

Biografie nauczycieli śląskich. Źródła i stan badań, W: Acta Universitas Nicolai Copernici, Pedagogika XXXI, zeszyt 423, Toruń 2015,  s. 37-52,

„Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego (1958-1991), „Przegląd Historyczno- Oświatowy” 2016 nr 1-2, s. 124-141.

Działalność oświatowa polskich towarzystw na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, „Studia Paedagogika Ignatiana” 2016 nr 2, s. 47-63.

Kamilla Mrozowska (1917-2002) – Nauczycielka-ucz0ona-mistrz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016 nr 3-4, s. 209-222.„ .

Artykuły w pracach zbiorowych       

Życie szkolne ucznia górnośląskiego na przełomie XIX i XX w., W: Szkoła polska od Średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Filipkowski i J. Kamińska, Warszawa 2010, s. 244-256.

Zabawki i zabawy dziecięce we wspomnieniach Górnoślązaków, W: Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010 s. 201-209.

Obraz sytuacji rodzinnej i zawodowej kobiet w czasopiśmiennictwie kobiecym przełomu XX i XXI wieku, W: Czasopiśmiennictwo jako źródło do historii edukacji, red. I Michalska i G. Michalski, Łódź 2010, s. 261-271.

Ojcostwo dnia codziennego w literaturze poradnikowej, W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, red. E. Głowacka-Sobiech i J. Gulczyńska, t. II,  Poznań 2010, s. 155-164. Społeczność lokalna wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W:  W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, Gdańsk 2011, s. 281-291.

Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, W: Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wieków, red. S. Walasek i L. Albański, t. 2, Jelenia Góra 2011, s. 127-138.

W trudnej rzeczywistości edukacyjnej – oświata dorosłych na Ziemiach Odzyskanych, W: Przełomy edukacyjne.  Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011, s.  233-247.

Stefania Mazurek – organizatorka życia kulturalnego i oświatowego na Śląsku, W: Seniorki polskiej andragogiki, red. A. Frąckowiak, Radom 2011, s. 97-115.

Sytuacja rodzinna i szkolna dzieci na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. W: Virginibus puersque t. 1 Z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII – XX wieku, red. E. Kula, M. Pękowska, Wydawnictwo UJK w Kielcach 2011, s.175-186.

Społeczność lokalna wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W:  W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, Gdańsk 2011, s. 281-291.

Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, W: Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wieków, red. S. Walasek i L. Albański, t. 2, Jelenia Góra 2011, s. 127-138.

W trudnej rzeczywistości edukacyjnej – oświata dorosłych na Ziemiach Odzyskanych, W: Przełomy edukacyjne.  Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011, s.  233-247.

Uniwersytet ludowy w życiu społeczności Śląska Opolskiego w I połowie XX wieku, W: Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: Przeszłość i Teraźniejszość, red. T. Maliszewski, J. Żerko, Warszawa-

Gdańsk 2012 ATA Bibl. Edukacji Dorosłych t. 44, Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, s. 61-71.

Relacje teściowej z synową w literaturze poradnikowej, W: Pedagogiczne refleksje… Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, red. B. Górnicka, A. Kurcz, Opole 2012 s. 345-357.

Zjawisko sponsoringu  młodych kobiet na łamach czasopism społeczno-politycznych. W: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, .Łódź 2013 s. 335-343

Kreatywna rola uczenia się w opinii seniorów, W:  Edukacja, tradycja i współczesność , red. A. Majkowska, M. Łapot, Częstochowa 2013, s. 195-204

Poradnik jako źródło wsparcia osób w sytuacji wypalenia zawodowego W: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu,red, nauk A. Krasnodębska, E. Konieczna, Opole 2013, s. 159-167.

Nauczanie początkowe dorosłych na łamach „Oświaty Dorosłych” (1957-1990) w: Człowiek Idea Dzieło. Prace dedykowane Profesor Stefanii Walasek, red nauk B. Jędrychowska, Wrocław 2013 s. 295-307.

Rola religii w życiu codziennym seniora, w: „…ustąpcie młodszym, zgłodniałym i silnym”. My i wy wobec Człowieka starego, red. B. Jędrychowska, Legnica 2013 s. 83-91.

Wkład oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) w rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX w, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2014, s. 35-47.

Działalność oświatowa Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Komisji Edukacji Narodowej, w: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dornus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Kraków 2014, s. 188-197.

Obraz nauczyciela dorosłych na łamach „Oświaty Doroslych” 1957-1990, W; Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI-XX wieku – ciągłość i zmiana, pod red. R. Grzybowskiego, K. Jakubiaka, T. Maliszewskiego, Gdańsk 2015, s. 285-298.

Teodor Musioł – an organizer of the Oopole academic centre, W: Education Opole University ammal. Vol. 1. Red. Z. Jasiński, s. 173-182, Opole 2015.

Upowszechnianie kultury polskiej przez Bronisława Koraszewskiego wydawcę „Gazety Opolskiej” na Śląsku  na przełomie XIX i XX stulecia, W: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 43-53,

Czasopismo „Oświata Dorosłych” jako źródło do dziejów uniwersytetów ludowych, W: Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, red. T. Maliszewski, M. Rosalska, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2016, s. 313-326,

Nauka języka polskiego w pracy edukacyjnej na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, 2016,  s. 457-465,

Problemy kształcenia nauczycieli szkół podstawowych na łamach „Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego” (1958-1991), W: Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu,  red. E. Karcz-Taranowicz,, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 411-421,

Publikacje zwarte redagowane

(2005) Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO ss. 146

(2008) Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture, red. E. Sapia-Drewniak, J. Piechnik-Borusowska, Opole UO

(2009) Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość, red. E. Sapia-Drewniak, WSB Dąbrowa Górnicza , ss. 249

(2010) Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, red. E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Opole, ss. 13

(2011( Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna, Opole UO 2011, ss. 289..

(2014)„Oświata Dorosłych” (1957-1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych, Opole 2014, ss.210

(2015) Sapia-Drewniak,. M. Pogorzelska, Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, Opole 2015, ss. 130.

Problematyka seminarium magisterskiego

Problematyka seminarium magisterskiego będzie się koncentrować wokół zagadnienia Człowiek dorosły we współczesnym świecie