Studia podyplomowe

studia_podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20

Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Eugenia Karcz- Taranowicz,prof UO, e-mail: inp2@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20 mgr Barbara Grabińska

Adresaci studiów Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych, posiadający tytuł licencjata lub magistra, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć 2 semestry, Tryb i organizacja zajęć niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych ok. 3500 zł (w zależności od liczebności grupy)

Ewentualne dofinansowanie z EFSBrak

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, kadra kierownicza w oświacie, zobligowana jest do uzupełnienia kwalifikacji w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczej. Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą spełniają rygory wymagań stawianych kadrze kierowniczej w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. Z oferty korzystają osoby przygotowujące się do konkursu na stanowisko kierownicze w oświacie, a także pracownicy samorządowi oraz nadzoru pedagogicznego. Podstawowym celem studiów jest zwiększenie skuteczności w kierowaniu placówkami oświatowymi. Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty) 295 godz.

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

Prawo oświatowe

Kierowanie zmianą

Ekonomika i finansowanie placówek oświatowych

Nadzór pedagogiczny

Kryteria zaliczania przedmiotów Obecność na zajęciach, kolokwium, prace zaliczeniowe

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów Napisanie i obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia Kolejność zgłoszeń

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl tel. 77 452-74-21, fax. 77 452-74-20 mgr Barbara Grabińska

Termin składania dokumentów

30 września 2019

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2019.

Limit miejsc 30 osób

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje Nabór w semestrze zimowym i letnim Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych 45-052 Opole, ul Oleska 48, dr hab.Eugenia Karcz- Taranowicz, prof UO e-mail: inp2@uni.opole.pl

Resocjalizacja Instytucjonalna

Nazwa studiów podyplomowych: Resocjalizacja instytucjonalna

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Pedagogicznych ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Kierownik studiów podyplomowych dr Mariusz Snopek tel. +48 77 452-74-27 e-mail: mariusz.snopek@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych mgr Barbara Grabińska tel. +48 77 452-74-21 e-mail: inp@uni.opole.pl

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry zakładów karnych, aresztów śledczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, jak również osób zamierzających podjąć pracę w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym zakres tematyczny dotyczyć będzie pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki penitencjarnej.Program studiów podyplomowych kierowany jest także do osób pracujących na co dzień z osobami nieizolowanymi, a wykazującymi trudności w sferze wychowawczej, tj. do kuratorów sądowych oraz pedagogów szkolnych i nauczycieli. Zdobyta wiedza i umiejętności poszerzy kompetencje, a tym samym podniesie skuteczność pracy zawodowej.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć

Łącznie 405 godzin w 3 semestrach; 3 semestr jest opcjonalny – słuchacz wybiera jeden z dwóch modułów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami zawodowymi, tzn. praca z dorosłymi lub nieletnimi. Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) w formie wykładów i ćwiczeń. Część ćwiczeń będzie prowadzona metodą warsztatową. Słuchacze zobowiązani są do odbycia – w czasie trwania studiów – we własnym zakresie praktyki zawodowej w wymiarze 50 godzin lub do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w placówce resocjalizacyjnej.

Tryb i organizacja zajęć Niestacjonarne

Koszt za całość studiów podyplomowych Ok. 4500 zł (w zależności od liczebności grupy)

Ewentualne dofinansowanie z EFS< Brak dofinansowania z EFS

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Ogólna charakterystyka studiów: Studia podyplomowe zorientowane są na kształceniu osób, które będą dysponowały przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na pracę z osobami izolowanymi społecznie ze względu na ich skonfliktowanie z prawem i obyczajowością. Studia przygotowują wychowawców w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Student jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach o charakterze resocjalizacyjnym, takich jak zakład karny, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, sąd (jako kurator sądowy). Odpowiedni wybór modułu na III semestrze ukierunkowuje studentów na poszerzenie kompetencji niezbędnych w specyficznej pracy z dorosłymi przestępcami lub nieletnimi.

Celem studiów jest Przygotowanie specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej do pracy z nieletnimi lub dorosłymi przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji osobistych i zawodowych ułatwiających nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z podopiecznymi i organizowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających uruchomienie u podopiecznych placówek procesu resocjalizacji. Studia umożliwiają rozwój osobisty, doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Słuchacze poznają metody i formy pracy resocjalizacyjnej.

Szczegółowe zakładane efekty kształcenia zawarte są w następujących punktach

Wiedza

zna terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, jej nurtach i systemach, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania; ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka na wszystkich etapach życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach instytucji o charakterze izolacyjnym oraz mechanizmach przystosowawczych osób w nich umieszczonych.

Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów jednostek umieszczonych placówkach resocjalizacyjnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych środków i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych oraz analizowania motywów i wzorów zachowań podopiecznych umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz antycypować skutki planowanych oddziaływań resocjalizacyjnych.

Kompetencje

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych; jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i analizuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną i innych; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań resocjalizacyjnych; odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec podopiecznych i współpracowników; jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, gotowy do komunikowania się i współpracy oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania resocjalizacyjne.

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)

Studia podyplomowe trwają łącznie 405 godzin w 3 semestrach z czego trzeci semestr jest opcjonalny – słuchacz wybiera jeden z dwóch modułów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebami zawodowymi. Wśród wiodących przedmiotów wyszczególnić należy m.in.: w semestrze pierwszym pedagogikę resocjalizacyjną, postawy wobec osób nieprzystosowanych społecznie, prawne podstawy resocjalizacji; w drugim: kształtowanie kompetencji społecznych u podopiecznych, psychospołeczne następstwa izolacji instytucjonalnej, metodyka wychowania resocjalizującego; w semestrze trzecim: warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych skazanych/nieletnich, resocjalizacja dorosłych/nieletnich przez twórczość.

Kryteria zaliczania przedmiotów Egzamin lub zaliczenie na ocenę.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie 60 pkt ECTS, co jest równoznaczne z zaliczeniem wszystkich przedmiotów w wymaganej formie oraz z obroną pisemnej pracy dyplomowej.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty należy złożyć: Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych mgr Barbara Grabińska 45-052 Opole ul. Oleska 48 tel. +48 77 452-74-21 e-mail: inp@uni.opole.pl

30 września 2019

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2019.

 

 

Limit miejsc Maksymalnie 38 osób.

Opis rekrutacji

Brak rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – przyjęte zostaną osoby, które spełnią formalne wymagania dotyczące złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje dr Mariusz Snopek tel. +48 77 452-74-27 e-mail: mariusz.snopek@uni.opole.pl

Doradztwo Zawodowe z Coachingiem Kariery

Nazwa studiów podyplomowych:  Doradztwo Zawodowe z Coachingiem Kariery

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, e-mail: inp@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Karol Neisch

Sekretariat studiów podyplomowych mgr Barbara Grabińska tel. +48 77 452-74-21 e-mail: inp@uni.opole.pl

Adresaci i cel studiów:

Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego z coachingiem kariery przeznaczone są dla osób, które chcą pracować jako szkolni doradcy zawodowi(dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne), doradcy zawodowi  lub doradcy kariery. Mają służyć także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie. Studia uwzględniają międzynarodowy i międzykulturowy kontekst planowania i przebiegu kariery. Studia adresowane są do:

 • pracowników oświaty, w tym nauczycieli, pedagogów, psychologów zainteresowanych przygotowaniem merytorycznym do prowadzenia doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży(dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne);
 • pracowników instytucji rynku pracy, osób zatrudnionych w agencjach zatrudnienia;
 • wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, coachingu kariery oraz pośrednictwem pracy.

 

Przed doradztwem zawodowym w systemie oświaty otwierają się nowe możliwości – w ramach Reformy Edukacji 2017, do siatek godzin w różnych typach szkół wprowadzony został przedmioty ,,doradztwo zawodowe’’. Proponowana ilość godzin nie jest wystarczająca na pełny etat wyłącznie z tej specjalności, ale stanowi ciekawą alternatywę i perspektywę stabilizacji dla nauczycieli chcących uzupełnić pensum z innej specjalności. Dlatego też proponowane studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania ,,doradztwa zawodowego’’. Ponadto celem studiów jest przygotowanie do pracy doradcy zawodowego oraz doskonalenie jego warsztatu w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, uwzględniającego indywidualne cechy, sytuację życiową klienta na tle specyfiki rynku pracy i usług edukacyjnych. Przygotowanie warsztatowe do planowania kariery zawodowej, ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu (w tym rozwiązań alternatywnych),  poszukiwania pracy, przygotowania do funkcjonowania na międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy.

 

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć:

 • 3 semestry, 360 godzin obejmujących zajęcia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz 40 godzin praktyki doradczej (zapewnionej przez organizatorów w publicznych służbach zatrudnienia).
 • Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).
 • Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego, praktyków z publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i specjalistów od rynku pracy.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

 

Program studiów obejmuje 28 specjalistycznych przedmiotów zagregowanych w 8 bloków tematycznych:

 • Blok I. Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Blok II. Zawodoznawstwo
 • Blok III. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
 • Blok IV. Rynek pracy
 • Blok V. Metody i formy pracy doradcy zawodowego
 • Blok VI. Organizacyjne uwarunkowania kariery zawodowej
 • Blok VII. Warsztat doradcy zawodowego
 • Blok VIII. Coaching kariery
 • Blok VIII. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

 

Koszt za całość studiów podyplomowych ok. 3600 zł/ 1200 zł za semestr;

 

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych, u mgr Barbary Grabińskiej (45-052 Opole ul. Oleska 48 tel. +48 77 452-74-21, e-mail: inp@uni.opole.pl)

 

30 września 2019

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2019.

 

Dodatkowe informacje : Dr Karol Neisch, tel. +48 77 452 74 29, neischkarol@interia.eu