Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

Skład Instytutowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (lata 2016-2020):
Zespół ds. jakości kształcenia powołany przez Dyrektora Instytutu INP od 1 X 2016 r. na okres kadencji władz składa się z następujących osób:
1. dr Ewelina Konieczna – zastępca dyrektora ds. dydaktyki i studentów
2. dr Ewa Dubiel – koordynator ds. jakości kształcenia
3. dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz – zastępca dyrektora ds. naukowych
4. mgr Marek Wiendlocha – nauczyciel akademicki
5.  Paweł Cieśla  – przedstawiciel studentów (doktorantów)

Wykaz procedur wewnętrznych

Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Źródło: Jakość kształcenia – Uniwersytet Opolski

Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Programy kształcenia (siatki studiów) dla kierunków studiów Pedagogika i Praca socjalna:

http://inp.wns.uni.opole.pl/siatkistudiow/

Plany studiów kierunków studiów Pedagogika i Praca socjalna:

http://inp.wns.uni.opole.pl/plany-zajec/

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia: Pedagogika – studia doktoranckie
PDF

Efekty kształcenia – Pedagogika Specjalna
PDF